Počas posledného desaťročia bolo prijatých niekoľko pravidiel EÚ v rôznych oblastiach, aby bola EÚ prístupnejšia pre osoby so zdravotným postihnutím: Európsky akt o prístupnosti týkajúci sa produktov a služieb, Smernica o prístupnosti webu, Kódex elektronickej komunikácie, Audiovizuálne mediálne služby. Smernica a legislatíva o autorských právach... Ďalej prijala európske normy na podporu prístupnosti v zastavanom prostredí, na implementáciu princípu Design for All pri tvorbe produktov a poskytovaní služieb. Európske politiky podporujú digitálnu transformáciu a digitálne verejné služby, ktoré sú inkluzívne a dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím. V nedávnom návrhu právnych predpisov o roamingu Európska komisia zahrnula osobitné opatrenia zamerané na uľahčenie prístupu k tiesňovým službám pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím.

 

Z pohľadu tvorby fyzického prostredia sú relevantné najmä tieto harmonizované normy EU:

EN 17210:2021 Prístupnosť a užívateľnosť zastavaného prostredia - funkčné požiadavky (z angl. Accessibility and usability of the built environment – Functional requirements)

EN 17161:2019 Dizajn pre všetkých – prístupnosť produktov, tovarov a služieb podľa prístupu Navrhovanie pre všetkých – rozšírenie okruhu užívateľov (z angl. Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users)

 

Prístup Design for All zohľadňuje ľudskú rozmanitosť s cieľom rozšíriť okruh používateľov výrobkov, tovarov a služieb. Tento prístup má zaviesť inováciu v organizáciách, ktorá je zameraná na iinkluzívne a nestigmatizujúce myslenie manažmentu a podporuje kultúru, ktorá uprednostňuje záujmy a potreby rôznych užívateľov. Prístupnosť sa snaží predchádzať prekážkam, odstraňovať ich a zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k výrobkom, tovarom a službám na rovnakom základe ako ostatní.

 

Ďalšie dokumenty EU: 

Directive 2019/882/EU European Accessibility Act