Ciele projektu sú zamerané na riešenie prioritných a problémových oblastí:

  1. existencia architektonických a orientačných bariér vo fyzickom prostredí je prekážkou pri sociálnom začleňovaní a napĺňaní práv osôb so zdravotným postihnutím
  2. nedostatky v slovenskej legislatíve a absencia kontrolných mechanizmov v stavebnej legislatíve – potreba systémových opatrení
  3. zvyšovanie povedomia odbornej a laickej verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím, o prístupnosti a univerzálnom navrhovaní.

 

Ad 1) V rámci podaktivít budú preskúmané dôvody pomalej implementácie prístupnosti fyzického prostredia v podmienkach Slovenskej republiky v súlade s DPOZP najmä článkom 9 Prístupnosť a odporúčaným univerzálnym navrhovaním. V súlade s týmto cieľom budú skúmané vybrané stavby na Slovensku (prípadové štúdie), ktoré boli postavené v rokoch 2002 - 2020, teda od doby platnosti nových ustanovení v stavebnom zákone a vo vykonávacích predpisoch (najmä vyhlášky č. 532/2002 Z. z.). O problémoch súvisiacich s nedodržiavaním platnej stavebnej legislatívy sa budú viesť rozhovory s odborníkmi z praxe a s relevantnými organizáciami, napríklad so Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a pod.

Ad 2) Hlavným cieľom aktivity je návrh systémových opatrení – odporúčaní na legislatívne zmeny v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré budú vypracované na základe analýzy súladu domácej legislatívy s DPOZP najmä s článkom 9 Prístupnosť, ako aj na základe komparatívnej analýzy domácej a európskej stavebnej legislatívy. Odporúčania budú vypracované na základe vykonaného prieskumu zahraničnej legislatívy a prieskumu pozitívnych príkladov univerzálnej prístupnosti budov a verejných priestorov (prípadové štúdie). Vypracované budú podklady pre vydanie technických štandardov o prístupnosti stavieb a metodiky zamerané na aplikáciu univerzálneho navrhovania v stavebnej praxi. Očakávaným dopadom systémových opatrení je účinnejšie presadzovanie prístupnosti a univerzálneho navrhovania v stavebnej praxi, čo následne zabezpečí lepšie sociálne začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím, prevenciu a elimináciu diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, čo je aj jedným z cieľov Operačného programu Ľudské zdroje. 

Ad 3) Počas trvania aktivity bude prebiehať informačná kampaň zameraná na lepšiu informovanosť odbornej a laickej verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím a o tvorbe prístupného fyzického prostredia v súlade s DPOZP, najmä s článkom 9 Prístupnosť a s univerzálnym navrhovaním podľa článku 2. Informačná kampaň bude prebiehať na rôznych podujatiach, napríklad na festivale DAAD – Dni architektúry a dizajnu, na stavebných veľtrhoch, alebo na Noci architektúry. V rámci zlepšenia informovanosti bude zriadená webová stránka národného projektu o prístupnosti a univerzálnom navrhovaní a budú vydané prehľadné metodiky tvorby univerzálne prístupných budov a verejných priestorov, ktoré budú vhodnou pomôckou pre architektov, projektantov, ale aj stavebných úradníkov najmä v procese navrhovania a posudzovania projektovej dokumentácie stavieb. Očakávaným dopadom je získanie priaznivejších postojov odbornej a laickej verejnosti k problematike prístupnosti a univerzálneho navrhovania s cieľom postupného odstraňovania existujúcich architektonických bariér a nevytvárania nových bariér.

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Žiadateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Organizačná zložka: Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA

Názov projektu: Podpora univerzálneho navrhovania

Kód výzvy: OP ĽZ NP 2020/4.1.2/01

Kód žiadosti o NFP: NFP312040APA3

Doba realizácie projektu: 2020 - 2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.