Hlavnou ambíciou modernej demokratickej spoločnosti je vytvorenie nediskriminačného vzdelávacieho prostredia v súlade s princípmi základných ľudských práv, medzi ktoré patrí i právo na vzdelávanie. (DOPZP článok 24, Vzdelávanie). Dôraz sa kladie na tvorbu kvalitného inkluzívneho školského prostredia s fokusom na integráciu zdravotne znevýhodnených osôb do edukačného procesu.

Najideálnejším spôsobom je navrhnúť areál a objekty výchovno - vzdelávacieho zariadenia podľa zásad Univerzálneho navrhovania s perspektívou sociálne udržateľného rozvoja.  Táto metóda má byť uplatnená vo všetkých častiach tvorby: urbanistickej, architektonickej, interiérovej ako aj v detailoch a vybavení. Takto vytvárame prístupné, bezpečné a komfortné prostredie pre všetkých užívateľov /žiaci, študenti, pedagógovia, ostatní zamestnanci, rodičia a návštevníci/, vzťahujúce sa na všetky prevádzkové časti a úseky zariadenia, ako i na prístup k informáciám.