Rôzne druhy bariér v prístupnosti

  • architektonické bariéry, ktoré sú charakteristické obmedzením voľného pohybu osôb v stavebnom prostredí – v exteriérovom prostredí miest a obcí, v objektoch komunitných služieb, v objektoch neverejných poskytovateľov služieb, na pracoviskách, v turistických regiónoch a pod. (dotýka sa najmä osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), 
  • bariéry v doprave, ktoré obmedzujú mobilitu osôb so zdravotnými znevýhodneniami – prístupnosť dopravnej infraštruktúry, dopravných prostriedkov, ale aj informácii v doprave (dotýka sa najmä osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), 
  • bariéry pri používaní produktov / výrobkov, ktoré sú výsledkom nevhodného dizajnu produktov – zlá ergonómia produktov, ťažkosti pri používaní produktov (napr. ťažko otvárateľné, nevhodne umiestnené...), zložitá manipulácia (preferuje sa intuitívne používanie), dlhé a neprehľadné návody na užívanie a pod...(dotýka sa najmä ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), 
  • informačné bariéry, ktoré obmedzujú prístup k informáciám v štátnej správe a samospráve, prístup k vzdelávaniu, prístup na trh práce, prístup k informáciám v doprave, k výzvam súvisiacim s verejným obstarávaním, k volebnému právu, prístup k službám, médiám a pod. (dotýka sa najmä osôb s poruchami zraku, sluchu, mentálnych a intelektuálnych schopností), 
  • komunikačné bariéry, ktoré obmedzujú komunikáciu medzi poskytovateľom a prijímateľom služieb, medzi učiteľom a študentom, zamestnávateľom a zamestnancom, ale aj napr. obmedzené vnímanie spoločenských a kultúrnych podujatí, služieb v cestovnom ruchu... (dotýka sa najmä osôb s poruchami zraku, sluchu, mentálnych a intelektuálnych schopností), 
  • bariéry v postojoch ľudí, ktoré súvisia s neochotou, nízkou empatiou, alebo s nedostatočnou vôľou ľudí odstraňovať bariéry.