Podpora univerzálneho navrhovania v oblasti bytových budov je nevyhnutnou súčasťou základného prístupu, filozofie a stratégie nových konceptov bývania. Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) definovala všetkým ľudom právo na bývanie a primeranú životnú úroveň. Odvtedy vzniklo množstvo ďalších dohovorov, deklarácií a dokumentov, ktorých spoločným cieľom je vytvárať humánne životné prostredie a architektúru, ktorá reflektuje potreby súčasnej spoločnosti. Diverzita života a životných procesov však neustále  zvyšujú nároky na zabezpečenie bývania pre všetkých. Preto je nevyhnutné navrhovať a stavať budovy na bývanie tak, aby vyhovovali širokému spektru užívateľov, bez ohľadu na rasu, etnický pôvod, zdravotný stav či iné charakteristiky. Univerzálne navrhovanie podporuje tieto ciele a dáva priestor na uplatnenie humánnych princípov, sociálne zodpovednej architektúry pre všetkých ľudí. 

Univerzálne navrhovanie bytových budov zabezpečuje flexibilitu, adaptabilitu a diverzitu, ktorá odráža rôznorodé potreby ľudí v rôznom veku. Osobité a špecifické nároky však v tomto kontexte majú seniori a osoby so zdravotným postihnutím

Cieľom projektu Podpora univerzálneho navrhovania je riešiť architektúru bytových budov tak, aby bola prístupná aj pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. Týka sa to všetkých bytových budov a ich bezprostredného okolia, ktoré sa s uplatnením princípov univerzálneho navrhovania stávajú nielen atraktívnejšie ale predovšetkým prístupnejšie.

Takýto postup generuje sociálne zodpovednú architektúru, zdravé sociálne prostredie a kvalitnejšie medziľudské vzťahy, bezpečnejší a lepší život. 

V súvislosti s prognózami o starnutí populácie a s pripravovanou transformáciou systému sociálnej starostlivosti je nutné hľadať adaptabilné  modely bývania, ktoré umožnia seniorom a zdravotne postihnutým osobám zostať vo vlastnom domácom prostredí tak dlho, ako je to možné. Koncept adaptabilného bývania  je založený na premyslenom dispozičnom a celkovom priestorovom a materiálovom riešení bytov tak, aby ich bolo možné prispôsobiť budúcim zmenám. Jednou z možností zmien je aj úprava na bezbariérový byt, ktorá umožní zabezpečiť opatrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí.  Adaptabilita však poskytuje možnosť reflektovať aj ďalšie aktuálne zmeny a je dôkazom toho, že  zmeny životného cyklu ľudí (tie prirodzené, neprirodzené, či vynútené) si vyžadujú aj zmeny životného cyklu bytových budov a ich architektúry.

Výskumná skupina bytových budov

Skúma aplikáciu prístupnosti a univerzálneho navrhovania bytových budov v domácej a zahraničnej stavebnej praxi a jej súlad s napĺňaním DPOZP najmä článku 19 Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, kde je ustanovené: aby osoby  so  zdravotným  postihnutím  mali  možnosť zvoliť si miesto pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť na rovnakom základe s ostatnými a aby neboli nútené žiť v určitom konkrétnom prostredí“.  Výskumná skupina sa podieľa na naplnení cieľov jednotlivých podaktivít. Všetky aktivity výskumnej skupiny riadi vedúci výskumnej skupiny budov na bývanie. 

 

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

doc. Ing. arch. Andrea BACOVÁ, PhD –  vedúca výskumnej skupiny

doc. Ing. arch. Ľubica SELCOVÁ, PhD

doc. Ing. arch. Branislav PUŠKÁR, PhD

Ing. arch. Natália Filová