Podpora univerzálneho navrhovania v oblasti bytových budov je nevyhnutnou súčasťou základného prístupu, filozofie a stratégie nových konceptov bývania. Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) definovala všetkým ľudom právo na bývanie a primeranú životnú úroveň. Odvtedy vzniklo množstvo ďalších dohovorov, deklarácií a dokumentov, ktorých spoločným cieľom je vytvárať humánne životné prostredie a architektúru, ktorá reflektuje potreby súčasnej spoločnosti. Diverzita života a životných procesov však neustále  zvyšujú nároky na zabezpečenie bývania pre všetkých. Preto je nevyhnutné navrhovať a stavať budovy na bývanie tak, aby vyhovovali širokému spektru užívateľov, bez ohľadu na rasu, etnický pôvod, zdravotný stav či iné charakteristiky. Univerzálne navrhovanie podporuje tieto ciele a dáva priestor na uplatnenie humánnych princípov, sociálne zodpovednej architektúry pre všetkých ľudí. 

Univerzálne navrhovanie bytových budov zabezpečuje flexibilitu, adaptabilitu a diverzitu, ktorá odráža rôznorodé potreby ľudí v rôznom veku. Osobité a špecifické nároky však v tomto kontexte majú seniori a osoby so zdravotným postihnutím

Cieľom projektu Podpora univerzálneho navrhovania je riešiť architektúru bytových budov tak, aby bola prístupná aj pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. Týka sa to všetkých bytových budov a ich bezprostredného okolia, ktoré sa s uplatnením princípov univerzálneho navrhovania stávajú nielen atraktívnejšie ale predovšetkým prístupnejšie.

Takýto postup generuje sociálne zodpovednú architektúru, zdravé sociálne prostredie a kvalitnejšie medziľudské vzťahy, bezpečnejší a lepší život. 

V súvislosti s prognózami o starnutí populácie a s pripravovanou transformáciou systému sociálnej starostlivosti je nutné hľadať adaptabilné  modely bývania, ktoré umožnia seniorom a zdravotne postihnutým osobám zostať vo vlastnom domácom prostredí tak dlho, ako je to možné. Koncept adaptabilného bývania  je založený na premyslenom dispozičnom a celkovom priestorovom a materiálovom riešení bytov tak, aby ich bolo možné prispôsobiť budúcim zmenám. Jednou z možností zmien je aj úprava na bezbariérový byt, ktorá umožní zabezpečiť opatrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí.  Adaptabilita však poskytuje možnosť reflektovať aj ďalšie aktuálne zmeny a je dôkazom toho, že  zmeny životného cyklu ľudí (tie prirodzené, neprirodzené, či vynútené) si vyžadujú aj zmeny životného cyklu bytových budov a ich architektúry.

Výskumná skupina bytových budov

Skúma aplikáciu prístupnosti a univerzálneho navrhovania bytových budov v domácej a zahraničnej stavebnej praxi a jej súlad s napĺňaním DPOZP najmä článku 19 Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, kde je ustanovené: aby osoby  so  zdravotným  postihnutím  mali  možnosť zvoliť si miesto pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť na rovnakom základe s ostatnými a aby neboli nútené žiť v určitom konkrétnom prostredí“.  Výskumná skupina sa podieľa na naplnení cieľov jednotlivých podaktivít. Všetky aktivity výskumnej skupiny riadi vedúci výskumnej skupiny budov na bývanie. 

 

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

doc.Ing.arch.Andrea BACOVÁ, PhD. –  vedúca výskumnej skupiny

doc.Ing.arch.Ľubica SELCOVÁ, PhD.

doc.Ing.arch.Branislav PUŠKÁR, PhD

Ing.arch. Michal CZAFÍK, PhD.