V súčasnosti prebieha proces transformácie sociálnych služieb, v ktorých je potrebné klásť dôraz na inklúziu, formu poskytovania sociálnych služieb pre zlepšenie možností naplnenia individuálnych potrieb a nezávislého života prijímateľov služieb s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.

Tým dochádza aj k naplneniu DOPZP článok 28 Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana, ktoré má prijať opatrenia, aby boli zabezpečené služby sociálnej starostlivosti  v bezbariérovo prístupných objektoch, v prístupných formátoch komunikácie  a pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov. Súčasne sa zabezpečuje realizácia práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti /podľa MPSVaR SR, 2014, Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020/.