Sociálna udržateľnosť

Sociálna udržateľnosť úzko súvisí s prístupnosťou, pretože je jednou z podmienok sociálneho začlenenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do života komunity na základe princípu sociálnej spravodlivosti. Ciele sociálnej udržateľnosti a prístupnosti (sociálnej, fyzickej aj virtuálnej) boli zadefinované napríklad na konferencii v Rio de Janeiro v roku 2004 – v Deklarácii o sociálnej udržateľnosti, zdravotnom postihnutí a starnutí. V zmysle deklarácie je potrebné zabezpečiť udržateľný rozvoj, ktorý zodpovedne napĺňa potreby všetkých ľudí a ich ľudské a sociálne práva – bez ujmy na životoch a živých zdrojoch pre budúce generácie, najmä pre naše deti a ich deti“1.

 

Podľa autorov dokumentu OSN „Prístupnosť a rozvoj“, je prístupnosť celosvetovou verejnou hodnotou , lebo „prispieva k zlepšeniu spoločenského blahobytu“ a „prístupnosť môže hrať významnú úlohu v rozvoji: mnoho percent svetovej populácie všetkých vekových kategórií môže profitovať z prístupnosti a postupného odstraňovania prekážok, ktoré bránia ich plnej a účinnej účasti na spoločenskom živote a rozvoji2. V tomto dokumente sa tiež uvádza, že rozvojová agenda po roku 2015 by mala obsahovať aj záväzok sprístupniť prostredie vo všetkých sektoroch a systémoch spoločnosti na základe rovnosti pre všetkých. Prístupnosť je potrebné vnímať ako investíciu a nie ako otázku nákladov, čo si vyžaduje zmenu myslenia a politík. Ciele by nemali byť postavené na vyrovnávaní príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, ale na opatreniach, ktoré zabezpečia prístupnosť systémov pre všetkých ľudí prostredníctvom uplatňovania princípov univerzálneho navrhovania.

1

C.J. Walsh (2004): Rio de Janeiro Declaration on Sustainable Social Development, Disability & Ageing. Str. 27. Dostupné na: http://www.sustainable-design.ie/sustain/DeclarationRio2004_SocialDevelopment_Disability_Ageing.pdf

2

United Nations: Accessibility and Development. Mainstreaming disability in post-2015 development agenda. Str. 25. Dostupné na: http://www.un.org/disabilities/documents/accessibility_and_development.pdf