Sedem základných princípov univerzálneho navrhovania

Autorom teórie o univerzálnom navrhovaní je americký architekt a dizajnér Ronald Mace, ktorý definoval univerzálne navrhovanie ako „navrhovanie produktov a prostredí tak, aby boli užívateľné pre všetkých ľudí v čo najväčšej možnej miere, bez nutnosti dodatočných úprav a špeciálneho dizajnu“. V roku 1997 Ron Mace a kolektív Centra univerzálneho dizajnu (College of Design, North Carolina State University) sformulovali týchto sedem princípov univerzálneho navrhovania:  

Prvý princíp „Equitable Use“ – rovnocennosť v používaní:

 • poskytnúť všetkým ľuďom rovnocenné možnosti používania produktov a prostredí – identické, prípadne ekvivalentné formy, 
 • vyhnúť sa segregovaniu alebo stigmatizácii užívateľov,
 • urobiť opatrenia na zaistenie súkromia, bezpečnosti a ochrany rovnocenne pre všetkých užívateľov,
 • navrhnúť atraktívny dizajn prostredí a produktov pre všetkých užívateľov.

Druhý princíp „Flexibility in Use“ - flexibilita v používaní:

 • poskytnúť možnosť výberu spôsobu používania,
 • zohľadniť ľavoruké a pravoruké používanie, 
 • prispôsobiť používanie vzhľadom na pohyb a tempo užívateľa.

Tretí princíp „Simple and Intuitive Use“ - jednoduché a intuitívne používanie: 

 • eliminovať zložité a neprehľadné riešenia,
 • zohľadniť očakávania a intuíciu užívateľa,
 • rešpektovať široké spektrum jazykových znalostí,
 • usporiadať a prezentovať informácie v súlade s ich dôležitosťou,
 • poskytnúť efektívnu a promptnú spätnú väzbu.

Štvrtý princíp „Perceptible Information“ - vnímateľné informácie:

 • používať viaceré (multisenzorické) spôsoby prezentácie základných informácií,
 • maximalizovať čitateľnosť základných informácií,
 • poskytovať jednoduché pokyny a usmernenia,
 • umožniť kompatibilitu rôznych systémov a zariadení.

Piaty princíp „Tolerance for Error“ - tolerancia náhodných omylov:

 • usporiadať prvky tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo a omyly,
 • upozorniť na nebezpečenstvo,
 • poskytnúť bezpečnostné prvky,
 • minimalizovať náhodné a nesprávne použitie.

Šiesty princíp „Low Physical Effort“ - nízka fyzická námaha:

 • umožniť komfortný spôsob používania,
 • poskytnúť primeranú manipulačnú náročnosť,
 • minimalizovať monotónne, opakujúce sa činnosti,
 • znižovať trvalú telesnú námahu. 

Siedmy princíp „Size and Space for Approach and Use“ – veľkosť a riešenie univerzálne prístupného a užívateľného priestoru:

 • poskytnúť dobrú vnímateľnosť a viditeľnosť pre sediacich aj stojacich užívateľov (napríklad pri obslužnom pulte, v prednáškovej sále a podobne),
 • umožniť komfortnú dosahovú vzdialenosť pre sediacich aj stojacich užívateľov,
 • zohľadniť rôznorodé možnosti úchopu a veľkosti rúk (pri manipulácii s menšími predmetmi), 
 • poskytnúť dostatočný priestor aj pre asistenta osoby so zdravotným postihnutím a pre kompenzačné pomôcky.