Transformácia systému sociálnych služieb a deinštitucionalizácia predstavujú dlhodobý proces štrukturálnych reforiem, ktoré smerujú k posilňovaniu kvalitných komunitných sociálnych služieb v domácom prostredí. Tieto služby by mali byť prioritne poskytované prostredníctvom terénnej a ambulantnej sociálnej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb. Cieľom je postupne integrovať jednotlivcov, ktorí boli v minulosti ubytovaní vo veľkokapacitných inštitucionálnych zariadeniach, do života komunity. Avšak táto integrácia je možná iba za predpokladu, že budú mať prístup k rozsiahlemu spektru podporných služieb a univerzálne prístupnému fyzickému prostrediu. Hlavným zámerom znížiť úroveň sociálnej segregácie ako zo života spoločnosti tak aj z produktívneho života jednotlivca a zabezpečiť prijímateľom služieb väčšiu samostatnosť a možnosť autonómne rozhodovať o svojom vlastnom živote.