Kultúrne zariadenia

Prístup ku kultúre je potrebné zabezpečiť pre všetkých ľudí s rôznymi zmyslovými, či telesnými schopnosťami a obmedzeniami. Tento cieľ je možné naplniť len vtedy, ak budú dodržané hlavné zásady bezbariérového navrhovania kultúrnych zariadení:

 • sprístupniť budovy a areály bez bariér so zaistením  bezpečného a ľahkého pohybu a orientácie v priestore,  
 • sprístupnenie kultúrnych predstavení a informácií multisenzorickou formou, ktorá využíva a kombinuje viaceré spôsoby zmyslového vnímania (hmat, sluch, zrak), 
 • umožniť aktívnu účasť na kultúrnom dianí pre všetky osoby, to znamená bezbariérovo sprístupniť aj niektoré priestory pre účinkujúcich tak, aby aj osoby so zdravotným postihnutím mohli byť aktérmi kultúrneho diania.

Historické areály je potrebné riešiť bezbariérovo s ohľadom na ich pamiatkovú hodnotu. V rámci areálov sa vytvárajú bezbariérové spevnené chodníky z prírodného kameňa, ktorý rešpektuje historickú lokalitu. Vhodný sklon, povrchová úprava a zároveň vizuálny kontrast chodníkov umožňuje bezkolíznu prehliadku areálu aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Všetky priestory pre návštevníkov musia byť riešené bezbariérovo a taktiež aj časť priestorov pre účinkujúcich (šatne, hygienické zariadenia, prístup na javisko, alebo orchestrisko) musí vyhovovať zvýšeným priestorovým nárokom osôb na vozíku.

 

 • Všetky priestory pre návštevníkov kultúrnych zariadení musia byť riešené bezbariérovo.
 • Časť priestorov pre účinkujúcich musí byť prístupná aj osobám na vozíku. 
 • V novostavbách musí byť bezbariérovo sprístupnené aj javisko a orchestrisko.

Zhromažďovacie sály

Dôležitou súčasťou kultúrnych budov a kongresových centier sú zhromažďovacie sály. 

V sále musí byť vyhradené 1 % z kapacity sedadiel, najmenej však dve miesta pre osoby na vozíku. To znamená, že ak má sála kapacitu napríklad 500 sedadiel, potom musí byť vyhradených 5 miest pre osoby na vozíku. Vyhradené miesta musia byť umiestnené na rovnej podlahe v blízkosti únikových východov, nesmú však zužovať šírku únikových ciest. Pri rozmiestnení vyhradených miest je vždy potrebné zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým návštevníkom.

Dobrým riešením je možnosť zvýšiť počet miest pre osoby na vozíku podľa dopytu, napríklad v prípade záujmu väčšej skupinky, pomocou odnímateľných sedadiel. Tieto sedadlá sa dajú ľahko odstrániť a voľný priestor potom slúži pre osoby na vozíku. Takto riešené miesta sú však iba doplnením stanoveného počtu vyhradených miest.

Zhromažďovacie sály musia byť vybavené pomocným načúvacím systémom (indukčná slučka, FM systém, infračervený systém) na prenos a zosilňovanie zvuku pre osoby so sluchovým postihnutím. 

V novostavbách by mala byť vytvorená možnosť bezbariérového prístupu aj na pódium, či orchestrisko pomocou rampy, alebo zvislou zdvíhacou plošinou, či výťahom.

 

 • V zhromažďovacích sálach musia byť vyhradené miesta pre osoby na vozíku.
 • Vyhradené miesta musia byť na rovnej podlahe a nesmú zužovať únikové cesty.
 • Zhromažďovacie sály musia umožňovať dobrú viditeľnosť a kvalitný príjem zvuku pre všetky osoby.

Výstavné priestory

Všetci návštevníci s rôznymi zmyslovými, telesnými, či mentálnymi obmedzeniami majú mať vo výstavných priestoroch pohodlný a bezpečný prístup k vystaveným predmetom a možnosť tieto predmety plnohodnotne vnímať. 

Vo výstavných priestoroch je potrebné riešiť systém orientačných prvkov vo forme vodiacich línií, prípadne farebne a hmatovo kontrastných pásov v podlahe. Taktiež je vhodné poskytnúť rôzne programované (inštruktážne) trasy prehliadky, na základe ktorých návštevník vie, kde sa práve nachádza, orientuje sa, volí si smer prehliadky a získava informácie o exponátoch, službách, bezpečnosti a pod. Tieto prvky a systémy uľahčujú orientáciu nielen zrakovo postihnutým osobám, ale všetkým návštevníkom. Vo veľkých výstavných priestoroch a na dlhých trasách prehliadky musí byť vytvorený oddychový priestor s lavičkami.

Vystavené predmety musia byť umiestnené vo vhodnej výške s dostatkom voľného priestoru v ich okolí tak, aby ich mohli vnímať všetci návštevníci, vrátane detí, osôb na vozíku, či osôb nízkeho vzrastu. Prehliadku a vnímanie jednotlivých predmetov je potrebné riešiť multisenzorickou formou, ktorá využíva a kombinuje viaceré spôsoby zmyslového vnímania (hmat, sluch, zrak). Príkladom môže byť trojrozmerný model, alebo reliéf doplnený informáciou vo zvukovej aj písomnej podobe.

 

 • Všetci návštevníci musia mať prístup k vystaveným predmetom a možnosť vnímať ich.
 • Vo výstavných priestoroch je potrebné vytvoriť systém orientačných prvkov.
 • Vystavené predmety a informácie sprístupniť multisenzoricky - s využitím hmatu, sluchu a zraku.

Šport

Športové stavby a kúpeľné zariadenia, kde sa vykonáva šport v rámci rehabilitácie, by mali byť bezbariérovo prístupné vo všetkých častiach, teda v častiach určených pre športovcov aj v častiach určených pre divákov. 

Ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu venovať športu rekreačne aj vrcholovo, alebo v rámci rehabilitácie, ak na to však majú vytvorené primerané podmienky. Športovec so zdravotným postihnutím musí mať bezbariérový prístup do šatní, hygieny, aj do priestoru vlastného športoviska napríklad do telocvične, bazéna, posilňovne, ale aj na tenisový kurt alebo na svahy lyžiarskeho strediska. Takisto mu musí byť umožnené využívať priestory určené na relaxovanie ako sú sauny, solária alebo masáže, ak zariadenie tieto služby ponúka.

Pokiaľ sa ľudia so zdravotným postihnutím chcú športového podujatia zúčastniť ako diváci, musia mať v hľadisku vyhradené miesta. V hľadisku by mali byť vyhradené miesta pre divákov na vozíku ako aj pre divákov so zrakovým a sluchovým postihnutím. V blízkosti vyhradených miest musí byť bezbariérová toaleta a stánok s občerstvením. Športové zariadenie musí mať vypracovaný plán evakuácie osôb so zdravotným postih

 

 • Športová stavba musí byť bezbariérovo prístupná vo všetkých častiach určených pre verejnosť.
 • Bezbariérovo prístupné musia byť vstupné priestory, pokladne, šatne, hygiena aj všetky priestory určené na športovanie a relaxáciu.
 • V hľadisku športovej stavby musia byť vyhradené miesta pre divákov so zdravotným postihnutím.
 • Športové zariadenie musí mať vypracovaný plán evakuácie osôb so zdravotným postihnutím

Šatne a hygiena pre športovcov

Bezbariérovosť priestorov šatní a hygieny možno riešiť rôznymi spôsobmi. Závisí to od typu športového zariadenia a od predpokladaného počtu športovcov so zdravotným postihnutím. 

V zariadeniach, kde sa predpokladá návšteva väčšieho počtu športovcov so zdravotným postihnutím súčasne, ako je to napríklad v športových halách alebo na štadiónoch, by mali byť všetky priestory šatní a hygieny nadimenzované metódou navrhovania pre všetkých tak, aby bol v nich možný pohyb športovcov na invalidnom vozíku. 

 V šatniach a hygienických priestoroch plavárne sa väčšinou navrhujú samostatné sekcie pre návštevníkov so zdravotným postihnutím, ktoré môžu využívať aj rodičia s deťmi. V sekcii sú zväčšené prezliekacie kabínky, chodba s uzamykateľnými skrinkami a bezbariérová hygiena, z ktorej sa vychádza priamo do priestoru s bazénmi.  

V zariadeniach, v ktorých sa neočakáva príchod väčšieho počtu športovcov so zdravotným postihnutím súčasne, ako sú napríklad tenisové haly, golfové alebo lyžiarske strediská, postačuje špeciálna hygienická kabína v ktorej sa športovec so zdravotným postihnutím prezlečie a vykoná očistu tela. Takáto kabína sa môže navrhovať aj pri prestavbe existujúcich športových zariadení, ak nie je možná debariérizácia všetkých priestorov šatní a hygieny.

 

Vybavenie bezbariérovej šatne s hygienou:

 • Lavica na prezliekanie široká najmenej 50 cm a dlhá najmenej 1,8 m.
 • Zväčšené skrinky na odkladanie šatstva s rozmermi najmenej 60 x 50 x 150 cm (š x h x v).
 • Háky na zavesenie šatstva vo výške najviac 1,4 m od podlahy. 
 • Sprchovací kút s rozmermi najmenej 1,4 m x 1,4 m s držadlami a sedadlom.
 • Umývadlo a toaletná misa s držadlami.
 • Zrkadlo v ktorom sa môže vidieť aj sediaca osoba.

Vstup do bazéna

Každá verejne prístupná plaváreň by mala mať k dispozícii aj pomôcky na vstup do bazéna pre návštevníkov s telesným postihnutím. Pomôcky môžu byť rôzne, pretože každý návštevník má iné nároky a iné pohybové schopnosti. Pre návštevníkov s ľahším stupňom telesného postihnutia môžu byť vhodné aj schody, ktoré sú po celej šírke bazéna. Schody musia však byť doplnené o držadlá, ktorých sa môžu návštevníci pridržať pri vstupe do bazéna. Schody môžu slúžiť aj ako presadacie stupne, preto by mali byť dostatočne široké. Všetky stupne musia byť na hrane označené kontrastným pásom, aby boli dostatočne viditeľné pod vodnou hladinou.

Na prepravu osôb s ťažkým telesným postihnutím slúži zdvíhacie zariadenie. Na našom trhu sú k dispozícii:

 • Pevne zabudované zdvíhacie zariadenia, (stacionárne alebo koľajnicové) vhodné hlavne pri kúpeľných a rehabilitačných bazénoch.
 • Mobilné zdvíhacie zariadenie, ktoré by malo byť súčasťou výbavy každej verejne prístupnej plavárne a kúpaliska.

Brodisko je typickým prvkom kúpaliska a slúži na očistu nôh pred vstupom do bazéna. V existujúcich plavárňach je brodisko neprekonateľnou prekážkou pre návštevníkov na invalidných vozíkoch. Bezbariérové brodisko by malo byť vytvorené z nájazdových rámp, pričom vodná hladina v brodisku by mala byť cca 2,5 m, aby sa pri prechode cez ňu očistili kolesá po celom obvode. Po obidvoch stranách brodiska by mali byť držadlá.

 

Na uľahčenie vstupu do bazéna slúžia hlavne:

 • Schody do bazéna musia byť vybavené držadlami v rôznych výškach 
 • Zdvíhacie zariadenia mobilné alebo pevne zabudované

Bezbariérové brodisko je vytvorené z nájazdových rámp.

Hľadisko v športovom zariadení

V športových zariadeniach s väčšou kapacitou hľadiska a na štadiónoch sa by sa mal oddeliť vstup a pohyb zdravotne postihnutých divákov od ostatných divákov kvôli zabezpečeniu plynulej prevádzky a evakuácie. V športových zariadeniach s malým počtom divákov vstupujú zdravotne postihnutí diváci hlavným vstupom spoločne s ostatnými divákmi.  

Na kontrolu vstupu do športového zariadenia sa zvyknú používať turnikety, ktoré sú však neprekonateľnou prekážkou pre mnohých návštevníkov, preto musia byť doplnené osobitným kontrolným vstupom, ktorého odporúčaná šírka je 1 meter. 

Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je vhodné sprístupniť vyhradené miesta v hľadisku tak, aby nemuseli prekonávať veľké výškové rozdiely. Ideálne je, ak je zóna s vyhradenými miestami pre divákov na vozíku prístupná z tej istej úrovne (z podlažia) ako únikové východy. Na rovnakej výškovej úrovni (podlaží) ako sú vyhradené miesta, musia byť situované aj bezbariérové toalety, stánky s občerstvením a miestnosť prvej pomoci. Ak sú pred vyhradenými miestami umiestnené sedadlá pre ostatných divákov, musí byť zabezpečený dobrý výhľad divákov sediacich na vozíku aj v prípade státia divákov pred nimi. Vyhradené miesta by v takom prípade mali byť na zvýšenej ploche o cca 1,2 metra.

Podľa platnej slovenskej legislatívy musí byť v hľadisku športového zariadenia vyčlenených minimálne 5 ‰ miest pre osoby na vozíku, čo je v prepočte 5 miest na 1 000 miest v hľadisku. Ak má hľadisko menej ako 1 000 miest, musia byť vyhradené minimálne 2 miesta pre osoby na vozíku.

 

 • Turnikety určené na kontrolu vstupu musia byť doplnené o osobitný vstup široký najmenej 1 meter.
 • V hľadisku musí byť najmenej 5 ‰ miest vyhradených pre osoby na vozíku.
 • V blízkosti vyhradených miest musia byť bezbariérové toalety, stánky s občerstvením a miestnosť prvej pomoci

Detské ihrisko

Všetky deti majú vrodenú potrebu hrať sa, preto je potrebné aj deťom so zdravotným postihnutím umožniť hru spolu so svojimi rovesníkmi na detských ihriskách.

Detské ihrisko musí spĺňať požiadavky prístupnosti, funkčnosti a bezpečnosti podľa noriem. Časti detského ihriska s bezbariérovými hernými zariadeniami musia byť sprístupnené bezbariérovými trasami

Prízemné herné zariadenia, ako napríklad pieskovisko, rôzne herné panely, pulty a tabule na kreslenie, majú umožňovať hru v dosahu z vozíka, pričom musí byť zabezpečený pohodlný prístup a dostatočný priestor pre vozík. Niektoré časti pieskoviska by mali byť riešené formou herných stolov s pieskom tak, aby deti na vozíku mali uľahčený prístup k piesku. 

Zvýšené herné zariadenia, ako sú šmykľavky a herné zostavy, je možné sprístupniť pomocou rampy alebo pomocou presadacieho systému. Presadací systém pozostáva z presadacej plochy uľahčujúcej presun dieťaťa z vozíka na herné zariadenie a z presadacích stupienkov, pomocou ktorých sa dieťa posediačky presúva vyššie. Pri tomto systéme je potrebná pomoc rodičov alebo zdravých rovesníkov.

 

 • Súčasťou detských ihrísk by mali byť bezbariérové herné zariadenia, ktoré sú navzájom prepojené bezbariérovými trasami.
 • Prízemné herné zariadenia musia byť umiestnené v dosahu detí na vozíku. 
 • Zvýšené herné zariadenia sa sprístupňujú pomocou rámp a presadacieho systému.