Vonkajšie prostredie

Chodníky, námestia, pešie zóny a ostatné plochy pre verejnosť musia byť riešené tak, aby umožnili bezpečný a plynulý pohyb všetkých užívateľov, ktorí môžu mať rozličné obmedzenia pohybu a orientácie. Z hľadiska bezbariérovosti musia byť dodržané základné požiadavky:

 • dodržanie priechodnej šírky min. 1,5 metra (údaj podľa STN 736110 a TP048. Podľa 532/2002 Z.z. platnej do 31.3.2024 je min. šírka chodníka 1,3m) a podchodnej výšky min. 2,5 metra (údaj podľa STN 736110 a TP048. Podľa 532/2002 Z.z. min. podchodná výška je 2,2m), do ktorej nesmú zasahovať žiadne prekážky zabraňujúce plynulý pohyb a bezpečnosť ľudí,
 • zabezpečenie pevných, rovných, nešmykľavých povrchov bez veľkých škár (do 10mm) s dobre zabezpečeným odvodnením povrchov, 
 • dodržanie prípustných sklonov plôch pre verejnosť pomocou vhodných terénnych úprav, rampových chodníkov, prípadne rampami,
 • zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov formou prirodzených alebo umelých vodiacich línií, signálnych a varovných pásov, ktoré sú riešené špeciálnou reliéfnou dlažbou,
 • pruh pre peších a pruh pre cyklistov musia byť navzájom vždy výrazne oddelené, buď výškovým rozdielom jednotlivých pruhov, trávnatým pásom s parkovým obrubníkom alebo pomocou varovného pásu pozdĺž celej trasy,
 • zabezpečenie kvalitného osvetlenia, aby sa zabránilo tmavým miestam a riziku úrazu a aby sa zvýšila osobná bezpečnosť chodcov, najmä v nočných hodinách,
 • dočasné stavby alebo výkopy na chodníkoch pre peších musia byť zreteľne označené.

 

 • Všetky vonkajšie plochy pre verejnosť musia umožňovať bezbariérový, plynulý a bezpečný pohyb.
 • Na vonkajších plochách musí byť zabezpečený ucelený systém orientačných prvkov pre osoby so zmyslovým postihnutím.

 

Bezbariérová trasa

V mestskom prostredí (aj v prostredí so svahovitým terénom) by mali bezbariérové trasy sprístupniť stavby občianskej vybavenosti ako napríklad zdravotné, kultúrne a športové stavby, úrady, informačné centrum, ubytovacie zariadenia.

V turistických destináciách a v prírodných parkoch by sa mali vytvárať bezbariérové turistické trasy, ktoré by sprístupnili atraktívne priestory alebo stavby. 

Povrch takejto trasy musí byť spevnený, aby bol po nej možný pohyb s vozíkmi, kočíkmi, handbike-om a podobne. Bezbariérová trasa musí mať po celej dĺžke mierny sklon a v úsekoch s väčším sklonom musí byť nadimenzovaná a vybavená ako rampa. Trasa by mala byť široká optimálne 1,8 metra, aby sa mohli vyhnúť proti sebe idúce vozíky. Ak je trasa v niektorých úsekoch vytvorená formou lávky, mala by byť po okrajoch zabezpečená zvodidlami, aby nedošlo k vybočeniu kolies vozíka z trasy. Lávka by mala byť tiež vybavená držadlami. Pozdĺž bezbariérovej trasy by mali byť k dispozícii odpočívadlá (minimálne každých 200 metrov), na ktorých je lavica s opierkami na chrbát a ruky a vedľa nej spevnená plocha na odstavenie vozíka, ktorá nezasahuje do komunikačného priestoru trasy. 

Mapa trasy by mala byť zobrazená na informačných paneloch tak, aby ju mohli využívať aj ľudia so zrakovým postihnutím. Mala by byť vyhotovená aj v reliéfnom prevedení. Rovnako informačné štítky, ak sa na turistickej trase nachádzajú, by mali byť vnímateľné aj pre osoby so zrakovým postihnutím.

 

 • Bezbariérová trasa má mať mierny sklon a úseky s väčším sklonom musia byť dimenzované a vybavené ako rampy.
 • Povrch bezbariérovej trasy musí byť spevnený.
 • Pozdĺž celej bezbariérovej trasy musia byť oddychové prvky - odpočívadlá, ktoré spĺňajú požiadavky variability.
 • Mapa trasy a informačné štítky na trase musia byť vnímateľné aj pre osoby so zrakovým postihnutím.

 

 

Mestský mobiliár

Mestský mobiliár (oddychové prvky, informačné a reklamné pútače, letné terasy pri reštauračných zariadeniach a pod.) musí spĺňať požiadavky prístupnosti a bezpečnosti pre všetkých užívateľov, preto je dôležitý nielen dizajn jednotlivých prvkov mestského mobiliáru, ale aj ich umiestnenie, ktoré musí rešpektovať prirodzený pohyb chodcov a nesmie zasahovať do priechodnej šírky chodníka. 

Lavičky majú byť umiestnené v nikách, ktoré nezasahujú do šírky chodníka. Vedľa lavičiek musí byť voľný priestor pre osoby na vozíku alebo na odstavenie detského kočíka. Samotná lavička má umožňovať ľahké posadenie a vstávanie aj osobe s obmedzenou schopnosťou pohybu, preto je potrebná inštalácia dobre uchopiteľných bočných držadiel a opierok na chrbát. Vhodné je použitie rôznych sedacích prvkov, aby si mohli užívatelia vybrať.

Poštové schránky, bankomaty, automaty na predaj cestovných lístkov, telefónne automaty a pod. musia mať obslužný otvor (na vkladanie pošty, platobnej karty, mincí)  vo výške  najviac 1,2  metra tak, aby bol prístupný aj pre osoby na vozíku, či osoby nižšieho vzrastu. Pred jednotlivými zariadeniami musí byť pre osoby na vozíku zabezpečená voľná plocha na manévrovanie s vozíkom.

 

 • Umiestnenie mestského mobiliáru (lavičky, pútače, smetné koše a pod.) nesmie zužovať priechodnú šírku chodníka 1,5 metra.
 • Obslužné prvky mestského mobiláru (poštové schránky, automaty, bankomaty a pod.) musia byť v dosahu osoby sediacej na vozíku.

Bezbariérová doprava

Bezbariérová hromadná doprava by mala byť samozrejmou súčasťou uceleného systému prístupnosti prostredia. Základnými požiadavkami bezbariérovej hromadnej dopravy sú:

 • bezbariérový prístup na plochu nástupišťa,
 • veľkostné parametre jednotlivých nástupišť a zastávok musia byť v súlade s platnou legislatívou a to tak, aby zabezpečovali plynulé a bezpečné nástúpenie/vystúpenie do dopravného prostriedku aj osobám so zníženou mobilitou alebo aj osobe s kočíkom,
 • zjednodušenie nastupovania používaním nízkopodlažných dopravných prostriedkov, prípadne vyvýšením plochy nástupišťa,
 • zabezpečenie uceleného orientačného a bezpečnostného systému formou vodiacich línií, varovných a signálnych pásov,
 • bezbariérové informačné zariadenia a označenia riešené multisenzorickou formou, to znamená, využitím vizuálnych, zvukových, hmatových prvkov a ich vzájomných kombinácií.

Bezbariérové osobná doprava si vyžaduje dostatok vyhradených parkovacích miest (4 % z celkového počtu stojísk, najmenej 1 stojisko) s požadovanými rozmermi (3,5 x 5 metrov) a označením, ktoré sú správne umiestnené v rámci bezbariérového napojenia na hlavné vstupy do budov alebo areálov, prípadne na dopravné uzly.  Z vyhradeného stojiska musí byť zaistený priamy bezbariérový prístup na chodník, v prípade potreby musí byť výškový rozdiel prekonaný nájazdovou rampou. 

 

 • Bezbariérová hromadná doprava musí mať riešený bezbariérový prístup na nástupište a aj do dopravného prostriedku.
 • Bezbariérová osobná doprava musí mať zabezpečený dostatok vyhradených parkovacích miest s potrebnými rozmermi a bezbariérový prístup na chodník.

Priechody pre chodcov

Priechody pre chodcov musia umožňovať plynulý a bezpečný prístup z pešej plochy na vozovku, preto musia byť dodržané základné požiadavky:

 • riešenie prístupnosti pomocou znížených obrubníkov a nájazdových rámp s vyhovujúcim sklonom (max. 1:8),
 • dodržanie minimálnej šírky priechodu min. 3 metre (podľa TP 048 a STN 73 6110. Podľa vyhlášky 532/2002 z.z. platnej do 31.3.2024,  musí byť široký min. 1,3m),
 • zabezpečenie uceleného systému orientačných a bezpečnostných prvkov formou vodiacich línií, signálnych pásov, varovných pásov a svetelno-zvukového signalizačného zariadenia.

Ovládanie signalizačného zariadenia musí byť umiestnené v dosahu osoby sediacej na vozíku, to znamená vo výškovom rozmedzí od 0,9 do 1,2 metra. Na ovládači by mal byť reliéfny plánik zobrazujúci situáciu na priechode - počet jazdných pruhov a ostrovčekov.

Mimoúrovňové priechody, ako sú podchody, alebo nadchody, musia byť okrem schodiska vybavené aj výťahom alebo zvislou zdvíhacou plošinou. Šikmá schodisková plošina sa môže použiť pri rekonštrukcii existujúceho podchodu alebo nadchodu iba v prípade, že z vážnych dôvodov nie je možné uplatniť výťah.  Rampa sa neodporúča osadiť vzhľadom na jej obrovské priestorové nároky a jej problémovú údržbu v zimnom období.

 

 • Všetky priechody pre chodcov musia byť riešené bezbariérovo.
 • Na priechode je potrebné vytvoriť systém orientačných a bezpečnostných prvkov pre osoby so zmyslovým postihnutím.
 • Podchody a nadchody musia byť bezbariérovo sprístupnené, najlepšie pomocou výťahu.

Rampy

Rampa je vhodným riešením na prekonávanie výškových rozdielov, či už v exteriérovom alebo interiérovom prostredí.

Rampa musí byť široká najmenej 1,3 m a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1:12 (8,3%).  Ak je rampa kratšia ako 3 m, môže mať výnimočne strmší sklon 1:8 (12,5%) - to však neplatí pri bytovom dome s bezbariérovými bytmi, pri zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach. Za optimálny sa považuje sklon rampy v pomere 1:20 (5%).

Rampa, ktorá je dlhšia ako 9 metrov musí byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2 metre. Ak chceme teda prekonať výškový rozdiel 1 meter pri sklone 1 : 12, musí mať rampa dĺžku 12 metrov. Preto sa musí rampa prerušiť odpočívadlom a jej celková dĺžka bude spolu 14 metrov. Na začiatku a na konci rampy musí byť k dispozícii manévrovacia plocha s rozmermi najmenej 1,5 m x 1,5 m.

Dĺžka rampy pri sklone 1:8:

Počet schodov       (v. schodu 16 cm) Dĺžka rampy

sklon 1:8

1 1,28 m
2 2,56 m

 

Dĺžka rampy pri sklone 1:12:

Počet schodov                    (v. schodu 16 cm) Dĺžka rampy              (+ odpočívadlo)

sklon 1:12

3 5,76 m
4 7,68 m
5 9,60 m + 2 m
6 11,52 m + 2 m
7 13,44 m + 2 m
8 15,36 m + 2 m
9 17,28 m + 2 m
10 19,20 m + 2 m + 2 m

 

Rampa má mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 30 cm, ktorá bráni vybočeniu kolies vozíka z rampy, a držadlo vo výške 90 cm. Odporúča sa umiestňovať držadlo aj vo výške 75 cm. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec rampy najmenej o 15 cm. Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou. 

Rampa sa musí dať bezpečne používať aj v nepriaznivom počasí, preto musí mať drsný, protišmykový povrch, mala by byť zastrešená, prípadne temperovaná, čo ocenia jej užívatelia hlavne v mrazivom počasí. Takisto je dôležité správne realizovanie odvodnenia rampy a odpočívadla, farebné odlíšenie začiatku a konca rampy a osvetlenie rampy.

Rampový chodník je chodník so sklonom väčším ako sklon 1:20 (5 %). Ten sa najčastejšie realizuje na bezbariérových trasách v zastavanom prostredí, alebo na bezbariérových turistických trasách v prírodnom prostredí.

 

 

Vstupné a chodbové priestory

Vstupy do budov musia byť v novostavbách riešené bezbariérovo v úrovni chodníka, to znamená bez schodiskových stupňov. Pri rekonštrukciách starších budov je potrebné zabezpečiť bezbariérový prístup do budovy pomocou rampy alebo zvislej zdvíhacej plošiny, prípadne šikmou schodiskovou plošinou, ak nie je iná možnosť prístupu.  Presklené plochy vstupných dverí je potrebné označiť tak, aby boli vnímateľné aj pre slabozraké osoby.