Školské zariadenia

Právo na vzdelávanie musí byť zaručené všetkým osobám, preto je potrebné zabezpečiť prístupnosť všetkých stupňov výchovno-vzdelávacích zariadení (vrátane predškolských a vysokoškolských) aj osobám so zdravotným postihnutím. V závislosti od závažnosti postihnutia sa týmto osobám poskytuje vzdelávanie v špeciálnych školách alebo formou integrácie v bežných školách. Školské zariadenia by mali byť bezbariérové v celom rozsahu pre žiakov, študentov, ale aj pre zamestnancov, návštevníkov, či rodičov s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Podľa zásad bezbariérového navrhovania je potrebné v školských zariadeniach:

 • vytvoriť bezpečné a chránené  prostredie s dostatkom svetla a orientačných prvkov,
 • umožniť bezbariérový pohyb a prístup v rámci celého areálu a zároveň vytvoriť dostatok priestoru na uskladnenie rôznych pomôcok (vozíkov, chodúľov a pod.),
 • podporovať zdravie a duševnú pohodu pomocou zdravotníckych a terapeutických miestností a vytvorením dostatočného priestoru na oddych, hru a relaxáciu, 
 • poskytnúť vhodne zmyslovo stimulujúce prostredie pomocou multisenzorických prvkov (s využitím hmatu, sluchu, zraku, pripadne ich kombináciami). 

 

 • Novostavby a rekonštrukcie školských zariadení (vrátane predškolských a vysokoškolských) musia byť riešené bezbariérovo.
 • Prvoradá je integrácia osôb so zdravotným postihnutím do bežných škôl.

Učebne a ich vybavenie

Učebne musia umožňovať bezkolízny a pohodlný pohyb osobám na vozíku a dostatočný priestor na manévrovanie s vozíkom, čo musí byť zohľadnené pri usporiadaní zariadenia učební (lavíc, stoličiek a uličiek medzi nimi). Zároveň musí byť v blízkosti učební vytvorený dostatok priestoru na uskladnenie rôznych kompenzačných pomôcok. 

Zariadenie tried a učební je potrebné riešiť pomocou výškovo nastaviteľného nábytku a vybavenia zohľadňujúceho potreby detí, ich telesnú výšku a zdravotné postihnutie. Nábytok musí byť z odolného, pevného a bezpečného materiálu so zaoblenými hranami a rohmi. 

Úložné priestory musia byť prístupné a používateľné aj pre osoby na vozíku, preto je potrebné umiestňovať ich v takej výške, aby boli v dosahu sediacej osoby. Z hľadiska pohodlného prístupu s vozíkom je potrebné vytvoriť priestor na zasunutie stúpačiek vozíka. 

V učebni alebo v jej blízkosti musia byť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím vytvorené relaxačné kútiky s možnosťou zaujatia pohodlnej sedacej alebo ležiacej polohy.

 

 • V učebniach musí byť dostatok priestoru pre osoby na vozíku. 
 • Zariadenie tried a učební musí zohľadňovať potreby a telesné rozmery užívateľov.
 • V blízkosti učební umiestňujeme relaxačné kútiky pre deti a sklad kompenzačných pomôcok.

Ostatné priestory školských stavieb

Priestory telocvične, šatní a umyvární musia byť prístupné aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V špeciálnych školách sa navrhujú miestnosti určené na individuálny telocvik a hydroterapiu v bazéne.

jedálni musí byť pri stoloch vytvorený priestor na zasunutie s vozíkom. Šírky uličiek medzi jedálenskými stolmi musia umožniť plynulý pohyb osobám na vozíku. Obslužný pult v jedálni má byť riešený tak, aby umožňoval pohodlnú obsluhu aj osobám na vozíku. 

Hygienické zariadenia musia byť umiestnené tak, aby dochádzkové vzdialenosti neboli príliš veľké. Umývadlo a záchodová misa majú byť osadené vo výške primeranej veku užívateľov. Bezbariérová hygienická kabína musí priestorovo vyhovovať osobe na vozíku.

Vonkajšie priestory školských zariadení musia poskytovať rôzne aktivity pre všetkých. Pre mladšie vekové kategórie je potrebné navrhnúť herné zariadenia prístupné aj deťom na vozíku. Prístup na športové ihriská je taktiež potrebné riešiť bezbariérovo. Plochy (záhony) určené na pestovateľské práce majú umožňovať pohodlný prístup a prácu aj osobám na vozíku, či osobám so zrakovým postihnutím.

 

 • Priestory telocvične, šatní a umyvární musia byť prístupné aj osobám na vozíku.
 • V jedálni musí byť dostatočný priestor pre osoby na vozíku pri stoloch a taktiež v uličkách medzi stolmi. Obslužný pult musí vyhovovať osobám na vozíku.
 • Vonkajšie priestory – ihriská a pestovateľské plochy musia byť bezbariérovo riešené.

Priestory školských stavieb musia byť prístupné nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre pedagógov a ostatných zamestnancov. Z toho dôvodu je potrebné venovať pozornosť aj administratívnym pracoviskám a ich vybaveniu.