Bezbariérové hygienické miestnosti

Doplnkové vybavenie - základné požiadavky a odporúčania

Dávkovač čistiacich obrúskov

 • Inštaluje sa na stene v blízkosti umývadiel ako alternatíva k teplovzdušným sušičom rúk
 • Vo WC kabínach sa odporúča dávkovač umiestniť v blízkosti/ na strane WC misy tak, aby bola možnosť jeho použitia v sede i stoji
 • Dávkovač má byť použiteľný jednou rukou a pre ľudí s obmedzenou manuálnou zručnosťou
 • V miestnostiach s asistentenciou sa v blízkosti prezliekacieho čela lôžka odporúča použiť zásobník so širokou rolkou („Couch roll“)
 • V kabínach s rohovým umiestnením WC misy sa okrem dávkovača čistiacich obrúskov odporúča ponúknuť alternatívu v podobe teplovzdušného sušiča
 • Funkčná časť dávkovača má mať vyústenie vo v = 800-1000 mm nad podlahou

Dávkovač mydla

 • Inštaluje sa nad umývadlom alebo v bezprostrednej blízkosti umývadla
 • Odporúča sa použiť bezdotykový dávkovač; pri mechanickom ovládaní mus dávkovač dostatočne veľké ovládacie prvky, ktoré sú schopné použiť i ľudia s obmedzenou manuálnou zručnosťou a ktoré sa dajú ovládať jednou rukou
 • Nástenný dávkovač mydla sa má inštalovať priamo nad umývadlom, policou alebo pultom tak, aby nedošlo k unikaniu čistiacej náplne na podlahu a tým i riziku pošmyknutia
 • Funkčná časť dávkovača má byť umiestnená vo v= 800-1100 mm nad podlahou

Teplovzdušné sušice rúk

 • Inštalujú sa v blízkosti umývadiel tak, aby sa dali používať v sede alebo v stoji
 • V kabínach s rohovým umiestnením WC misy sa vyžaduje sušič inštalovať v jej blízkosti
 • Počet, umiestnenie a dizajn jednotiek má zohľadňovať nároky na minimalizáciu hladiny hluku, ktorý znižuje komfort 
používania toalety a u niektorých jedincov (ľudia so zmyslovými poruchami, demenciou atď.) môže vyvolávať pocity 
úzkosti
 • V každom priestore s použitím teplovzdušných sušičov sa odporúča ponúknuť aj alternatívu v podobe dávkovača 
papierových obrúskov
 • Funkčná časť automatických sušičov má mať vyústenie vo v = 800-1000 mm nad podlahou

Sušice na vlasy

 • Vyžaduje sa ich inštalovať v bezbariérových hygienických miestnostiach s asistenciou a v šatniach
 • Vo veľkokapacitných zariadeniach sa sušiče odporúča umiestňovať v rôznych výškach
 • Sušiče vlasov majú poskytovať nenáročnú manipuláciu a majú byť použiteľné v sede alebo v stoji
 • V bezprostrednej blízkosti sušičov sa odporúča umiestniť sedadlá alebo lavice
 • V bezpostrednej blízkosti sušičov sa vyžaduje ponechať voľný priestor na prístup používateľa invalidného vozíka
 • Ku každému sušiču vlasov musí byť k dispozícii vhodne umiestnené zrkadlo
 • Akékoľvek súvisiace ovládacie prvky majú byť umiestnené vo v=750-1200 mm nad úrovňou podlahy

Držiak toaletného papiera

 • Inštaluje sa na stenách alebo držadlách v blízkosti WC misy
 • Držiak musí byť ovládateľný jednou rukou a použiteľný aj ľuďmi s obmedzenou manuálnou zručnosťou
 • Držiak sa situuje vo v = 600-700 mm (iné dostupné údaje: max. 1200 mm; 500 -1200 mm; 400-1300 mm) nad podlahou

Držiaky na uteráky

 • Inštalujú sa v miestnostiach so sprchou alt. vaňou na stenách na strane vodovodných batérií
 • Držiak sa odporúča umiestňovať vo v = 900-1200 mm nad úrovňou podlahy

Háky na zavesenie odevov

 • Inštalujú sa vo všetkých bezbariérových hygienických kabínach
 • Vo WC kabínach sa háčiky umiestňujú na zadnej strane dverí a v prípade otvárania dverí smerom dovnútra na bočnej stene za dverami
 • Háčiky musia byť dostatočne pevné a kotvené tak, aby zniesli zaťaženie vrchným odevom a príručnou taškou
 • Vzhľadom na rôznu výšku používateľov sa háčiky odporúča inštalovať v troch rôznych výškach vo v = 850 mm, 1100 mm a 1800 mm nad podlahou. Ak sú inštalované v jednej výške, majú byť osadené vo v = max. 1200 mm nad podlahou
 • V hygienických miestnostiach s prezliekacím lôžkom a asistenciou sa háčiky odporúča umiestňovať v bezprostrednej blízkosti lôžka vo v = 900 a 1400 mm nad podlahou a v dobrom dosahu asistenta

Zrkadlá

 • Zrkadlá sa vyžaduje inštalovať v hygienických miestnostiach s umývadlom a v miestnostiach s nárokmi na vonkajšiu úpravu zovňajšku
 • Vyžaduje sa ich inštalovať tak, aby ich mohli využívať stojace i sediace osoby
 • Plochy zrkadiel nemajú vyvolávať svetelné reflexy vyvolávajúce skresľovanie veľkostí, tvarov, objemov, konfigurácie priestorov a prvkov a iné vizuálne efekty
 • Z dôvodu možnosti vzniku iluzívneho dojmu otvoru sa zrkadlá neodporúča inštalovať na celú výšku miestnosti
 • Spodná hrana zrkadla nad umývadlom má byť čo najbližšie k hornej úrovni umývadla vo v = min.900 mm nad podlahou / odporučené umiestnenie zrkadla vo v= 900-1900 mm nad podlahou
 • Odporučená vzdialenosť spodnej hrany zrkadla na úpravu zovňajšku = min. 600 mm nad podlahou
 • Odporučená šírka zrkadla = min.600 mm
 • Pred zrkadlami sa vyžaduje ponechať manipulačný priestor na pohyb používateľa invalidného vozíka Ø min. 1500 mm, optimálne 1800 mm
 • Zrkadlá sa odporúča inštalovať v sklone 5-10° k zvislej rovine steny, čo optimalizuje vizuálny uhol dosahu ľuďom rôzneho vzrastu
 • Vedľa umývadla sa vyžaduje inštalovať min. jedno fixné zvislé držadlo pre ľudí s pohybovými problémami s umiestnením hornej hrany vo v ≥ 1700 mm; odporúča sa inštalovať držadlá po obidvoch stranách

Držadlá

 • Držadlá musia svojim dizajnom a umiestnením napomáhať zdravotne postihnutým jedincom bezpečne používať jednotlivé zariaďovacie predmety, ponúkať oporu pri nasadaní, vstávaní, presune na a z invalidného vozíka, prezliekaní a iných činnostiach
 • Dizajn držadla musí poskytovať dobrú uchopiteľnosť a bezpečnosť - hrany majú byť zaoblené, povrch priľnavý, protišmykový - reliéfny alt. vrúbkovaný
 • V závislosti od typu zariaďovacieho predmetu je možné používať fixné, sklopné alebo výsuvné držadlá
 • Vzhľadom na rôzny výškový vzrast používateľov sa odporúča voliť výškovo nastaviteľné horizontálne držadlá
 • Držadlá sa môžu kotviť na stavebné a iné konštrukcie, ktoré zabezpečujú ich primeranú stabilitu
 • Držadlá musia byť dostatočne odolné voči dynamickému zaťaženiu - požadovaná odolnosť prednej strany horizomtálnych držadiel voči zaťaženiu = min.1,7 kN
 • Požadovaná výška hornej hrany vertikálnych držadiel od podlahy = min. 1700 mm a odporučená výška stredovej osi = 1100 mm nad podlahou
 • Požadovaná dĺžka vertikálnych i vodorovných držadiel = min. 600 mm
 • Požadovaný priemer držadiel Ø = 35-50 mm (iné zdroje: 35-45 mm, 30-40 mm)
 • Horizontálne držadlo inštalované na dverách sa umiestňuje vo v= 650-750 mm nad podlahou
 • Požadovaný svetlý rozmer medzi okrajovou hranou držadla a stenou = 50-60 mm (iný zdroj: 35-45 mm)
 • Držadlá môžu mať i iné funkčné využitie, t. j. môžu slúžiť napríklad zavesenie sprchovej hadice, držiaka toaletného papiera, nádoby na mydlo ap.

WC kabína / WC misa - základné požiadavky a odporúčania

 • Dizajn a usporiadanie bezbariérovej WC kabíny musí poskytovat' dostatok miesta na pohyb používateľa, manévrovanie invalidného vozíka, manipuláciu so sanitárnymi predmetmi a doplnkovým vybavením
 • Požadovaná manipulačná plocha pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku je vymedzená kruhom priemeru Ø 1500 mm umožňujúci otočenie vozíka o 360°, optimálne Ø 1800 mm
 • V zariadeniach s viacerými bezbariérovými toaletami sa odporúča poskytnúť možnosti presunu používateľa invalidného vozíka buď z ľavej alebo pravej strany
 • V zariadeniach s viacerými bezbariérovými toaletami sa odporúča variantné umiestnenie WC misy - t. j. rohová pozícia s jednostranným prístupom a pozícia s obojstranným prístupom vhodným i pre používateľov s paraplégiou a s asistenčným doprovodom
 • V blízkosti WC misy musí byť ponechaný dostatočný manévrovací priestor na bočný alebo šikmý presun používateľov invalidného vozíka = 900 mm
 • Dizajn WC misy a príslušenstva musí byť užívateľsky bezpečný a výrazovo nestigmatizujúci
 • Dizajn WC misy a príslušenstva musí spĺňať požiadavku na bezkonfliktné presadanie používateľa invalidného vozíka
 • Zariaďovacie predmety a sedák WC misy musia byť jasne viditeľné, optimálne vizuálne kontrastné s okolitými povrchmi
 • Vyžaduje sa použiť závesnú WC misu predíženého tvaru híbky 650-800 mm, s podomietkovým sifónom a voľným priestorom nad podlahou
 • S cieľom poskytnutia stability používateľa sa odporúča pouziť ergonomickú opierku na chrbát
 • Na obidvoch stranách WC misy sa vyžaduje inštalovať držadlá
 • V blízkosti WC misy má byť inštalované núdzové signalizačné zariadenie so spätnou vizuálnou a zvukovou informáciou

Sprchovacia kabína / Sprchovací kút - základné požiadavky a odporúčania

 • Bezbariérová sprchovacia kabína musí poskytovať dostatok miesta na bezpečný pohyb ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, na presúvanie a presadanie používateľov invalidného vozíka
 • Dizajn a usporiadanie zariaďovacích predmetov a doplnkov musí umožňovať bezpečnú manipuláciu s predmetmi a ich použitie i pre ľudí so dexteritou
 • Ak sa v budove nachádzajú 2 sprchovacie kabíny s WC misou, odporúča sa umožniť prístup k WC mise z pravej i ľavej strany 
 • Požadovaná manipulačná plocha pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku je vymedzená kruhom min. ∅ 1500 - optimálne ∅ 1800 mm, ktorý umožňuje otočenie vozíka o 360 ° 
 • Manipulačné plochy slúžiace na presun používateľa invalidného vozíka na sprchovacie sedadlo a sedák WC misy sa môžu navzájom prekrývať
 • V blízkosti sprchovacieho kúta musí byť ponechaný dostatočný manévrovací priestor na bočný alebo šikmý presun používateľa invalidného vozíka na sprchovacie sedadlo = 900 mm 
 • Na presadacej strane musí byť ponechaný voľný priestor 900x1200 mm na odloženie invalidného vozíka
 • Všetky zariaďovacie predmety a doplnky majú byť užívateľsky bezpečné a výrazovo nestigmatizujúce
 • Všetky zariaďovacie predmety a doplnky majú byť dobre identifikovateľné a zreteľne viditeľné - optimálne vizuálne kontrastné s okolitými povrchmi
 • Na strane sprchovacej hadice sa vyžaduje inštalovať vodorovné držadlo L min. 600 mm a pomocné zvislé držadlo L min. 600 mm, ktoré môžu byť samostatné alebo navzájom kontinuálne prepojené. Funkciu zvislého držadla môže plniť i dizajnovo vhodne prispôsobený držiak  sprchovacej hadice
 • Na strane sklopného sedadla sa odporúča umiestniť pomocné sklopné držadlo
 • Povinnou súčasťou sprchovacieho kúta je sklopné (nie pružinové) alebo prenosné sedadlo umožňujúce bočný alebo čelný prístup používateľa invalidného vozíka. Sedadlo musí odolávať zaťaženiu 1, 7 kN, musí mať protišmykový a samo-odvodňovací povrch, R zaoblenia hrán min. 2 mm a R zaoblenia čelných rohov min. 10 mm 
 • Vyžaduje sa použiť zmiešavaciu pákovú batériu užívateľsky ovládateľnú zo sedacej pozície
 • Odtoková vpusť musí byť situovaná v rohovej pozícii tak, aby bola možnosť použiť protišmykové podložky; alternatívnou možnosťou je odtokový žľab s krycím roštom situovaný pri stene
 • V sprchovacích kabínach určených pre používateľov invalidného vozíka sa vyžaduje namiesto fixných zásten použiť sprchové závesy alebo ponechať nechránený voľný priestor
 • Sprchovací kút musí byť vybavený núdzovým signalizačným zariadením so spätnou vizuálnou a zvukovou indikáciou 

Hygienická kabína s vaňou / Vaňa - základné požiadavky a odporúčania

 • Bezbariérová hygienická kabína s vaňou musí poskytovať dostatok miesta na bezpečný pohyb ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, na presúvanie a presadanie používateľov invalidného vozíka
 • V priestore pred vaňou, umývadlom a WC misou sa vyžaduje ponechať manévrovací priestor pre pohyb osôb na invalidnom vozíku vymedzený kruhom min. ∅ 1500,  optimálne ∅ 1800 mm, ktorý umožňuje otočenie vozíka o 360 °; pri používaní zdvíhacieho koľajnicového zariadenia je požadovaná manipulačná plocha vymedzená kruhom ∅ 1800 mm
 • Manipulačné plochy určené na presun používateľa invalidného vozíka na vaňovú presadaciu plochu, sklopné sedadlo a sedák WC misy sa môžu navzájom prekrývať
 • V blízkosti vane sa vyžaduje ponechať dostatočný manévrovací priestor na bočný alebo šikmý presun používateľa invalidného vozíka na vaňovú presadaciu plochu alebo sedadlo
 • V blízkosti vane musí byť ponechaný voľný priestor 900x1200 mm na odloženie invalidného vozíka, prispôsobený predpokladanému spôsobu presadania   
 • Ak sa predpokladá prítomnosť osôb vyžadujúcich pomoc asistenta, odporúča sa ponechať prístup k vani z troch strán
 • Všetky zariaďovacie predmety a doplnky majú byť užívateľsky bezpečné a výrazovo nestigmatizujúce
 • Všetky zariaďovacie predmety a doplnky majú byť funkčne dobre identifikovateľné a zreteľne viditeľné – optimálne vizuálne kontrastné s okolitými povrchmi
 • Dizajn a situovanie zariaďovacích predmetov a doplnkov má zabezpečovať možnosť ich použitia i ľuďmi so zníženou dexteritou
 • V blízkosti zariaďovacích predmetov (vaňa, umývadlo, WC misa) je potrebné inštalovať doplnky napomáhajúce ich použitiu ľuďom s rôznymi formami zdravotných postihnutí (držadlá, police a iné)
 • Na čelnej aj bočnej strane vane sa vyžaduje inštalovať vodorovné držadlo L min. 600 mm (ČSN – L min. 1200 mm) a pomocné zvislé držadlo L 800-1000 mm (ČSN – L min. 500 mm) napomáhajúce pri vstupovaní a vystupovaní z vane. Držadlá môžu byť riešené ako samostatné alebo kontinuálne prebiehajúce 
 • Funkciu pomocného zvislého držadla môže plniť i dizajnovo vhodne prispôsobený držiak sprchovacej hadice
 • Povinnou súčasťou vane je sedadlo riešené ako odnímateľné vaňové, optimálne otočné okolo zvislej osi alebo ako nástenné sklopné (nie pružinové) sedadlo. Sedadlo má umožňovať bočný alebo čelný prístup používateľa invalidného vozíka, musí odolávať zaťaženiu 1,7 kN, musí mať protišmykový a samo-odvodňovací povrch, R zaoblenia hrán min. 2 mm a R zaoblenia čelných rohov min. 10 mm
 • Batéria musí byť umiestnená na pozdĺžnej strane vane; vyžaduje sa použiť zmiešavaciu pákovú batériu ovládateľnú zo sedacej pozície 
 • Vyžaduje sa použiť ručnú sprchu s nastaviteľnou výškou sprchovej hlavice a dĺžkou hadice min. 1500 mm 
 • Miestnosť musí byť vybavená núdzovým signalizačným zariadením so spätnou vizuálnou a zvukovou indikáciou, optimálne v blízkom dosahu každého zariaďovacieho predmetu 
 • Vzhľadom na náročnosť samostatného používania vane sa s výnimkou špeciálnych zdravotníckych a sociálnych zaradení vo všeobecnosti odporúča uprednostňovať sprchovací kút.

Umývadlo - základné požiadavky a odporúčania

 • Pred umývadlom musí byť ponechaný manipulačný priestor vymedzený kruhom ∅ 1500, optimálne ∅ 1800 mm
 • Dizajn umývadla a predmetov v jeho okolí má byť užívateľsky bezpečný a výrazovo nestigmatizujúci  
 • Umývadlo a predmety v jeho okolí musia byť dobre identifikovateľné  a zreteľne viditeľné – optimálne vizuálne kontrastné s okolitými povrchmi
 • Z dôvodu bezproblémového použitia umývadla používateľmi invalidného vozíka sa vyžaduje použiť závesné umývadlo s podomietkovým sifónom
 • V zariadeniach s diferencovanými skupinami užívateľov sa odporúča použiť výškovo polohovateľné umývadlo so špeciálnym odtokovým potrubím
 • Z tvarového hľadiska sa odporúča preferovať umývadlo s bočnými odkladacími plochami, dovnútra zaobleným čelom a tvarom eliminujúcim vystrekovaniu vody do okolia
 • Ak umývadlo nemá postranné odkladacie plochy, vyžaduje sa zriadiť minimálne na jednej strane umývadla policu na odkladanie zdravotných pomôcok 
 • Povolená dosahová vzdialenosť na ovládač batérie je max. 300 mm od prednej hrany umývadla
 • Vyžaduje sa použiť jednopákovú zmiešavaciu alebo tlačidlovú batériu ovládateľnú jednou rukou alebo lakťom, nevyžadujúcu jemnú motoriku 
 • S cieľom zabránenia úrazu obarením sa vyžaduje aplikovať systém automatickej regulácie teploty horúcej vody 
 • Vedľa umývadla sa vyžaduje inštalovať min. jedno zvislé záchytné držadlo pre ľudí s pohybovými problémami a so zníženou dexteritou
 • Police a policové skrinky majú byť umiestnené v postranných pozíciách a nie nad umývadlom
 • Poloha kúpeľňového nábytku a jeho vnútorného vybavenia musí zohľadňovať dosahové vzdialenosti používateľov invalidného vozíka 
 • Pod kúpeľňovými skrinkami je potrebné ponechať voľný priestor vysoký min. 250 mm, optimálne viac ako 450 mm alternatívne použiť sokel vysoký 250-300 mm, odsadený od čelnej steny skriniek smerom k stene min. 100 mm