Bezbariérové hygienické miestnosti

Doplnkové vybavenie - základné požiadavky a odporúčania

Dávkovač čistiacich obrúskov

 • Inštaluje sa na stene v blízkosti umývadiel ako alternatíva k teplovzdušným sušičom rúk
 • Vo WC kabínach sa odporúča dávkovač umiestniť v blízkosti/ na strane WC misy tak, aby bola možnosť jeho použitia v sede i stoji
 • Dávkovač má byť použiteľný jednou rukou a pre ľudí s obmedzenou manuálnou zručnosťou
 • V miestnostiach s asistentenciou sa v blízkosti prezliekacieho čela lôžka odporúča použiť zásobník so širokou rolkou („Couch roll“)
 • V kabínach s rohovým umiestnením WC misy sa okrem dávkovača čistiacich obrúskov odporúča ponúknuť alternatívu v podobe teplovzdušného sušiča
 • Funkčná časť dávkovača má mať vyústenie vo v = 800-1000 mm nad podlahou

Dávkovač mydla

 • Inštaluje sa nad umývadlom alebo v bezprostrednej blízkosti umývadla
 • Odporúča sa použiť bezdotykový dávkovač; pri mechanickom ovládaní mus dávkovač dostatočne veľké ovládacie prvky, ktoré sú schopné použiť i ľudia s obmedzenou manuálnou zručnosťou a ktoré sa dajú ovládať jednou rukou
 • Nástenný dávkovač mydla sa má inštalovať priamo nad umývadlom, policou alebo pultom tak, aby nedošlo k unikaniu čistiacej náplne na podlahu a tým i riziku pošmyknutia
 • Funkčná časť dávkovača má byť umiestnená vo v= 800-1100 mm nad podlahou

Teplovzdušné sušice rúk

 • Inštalujú sa v blízkosti umývadiel tak, aby sa dali používať v sede alebo v stoji
 • V kabínach s rohovým umiestnením WC misy sa vyžaduje sušič inštalovať v jej blízkosti
 • Počet, umiestnenie a dizajn jednotiek má zohľadňovať nároky na minimalizáciu hladiny hluku, ktorý znižuje komfort 
používania toalety a u niektorých jedincov (ľudia so zmyslovými poruchami, demenciou atď.) môže vyvolávať pocity 
úzkosti
 • V každom priestore s použitím teplovzdušných sušičov sa odporúča ponúknuť aj alternatívu v podobe dávkovača 
papierových obrúskov
 • Funkčná časť automatických sušičov má mať vyústenie vo v = 800-1000 mm nad podlahou

Sušice na vlasy

 • Vyžaduje sa ich inštalovať v bezbariérových hygienických miestnostiach s asistenciou a v šatniach
 • Vo veľkokapacitných zariadeniach sa sušiče odporúča umiestňovať v rôznych výškach
 • Sušiče vlasov majú poskytovať nenáročnú manipuláciu a majú byť použiteľné v sede alebo v stoji
 • V bezprostrednej blízkosti sušičov sa odporúča umiestniť sedadlá alebo lavice
 • V bezpostrednej blízkosti sušičov sa vyžaduje ponechať voľný priestor na prístup používateľa invalidného vozíka
 • Ku každému sušiču vlasov musí byť k dispozícii vhodne umiestnené zrkadlo
 • Akékoľvek súvisiace ovládacie prvky majú byť umiestnené vo v=750-1200 mm nad úrovňou podlahy

Držiak toaletného papiera

 • Inštaluje sa na stenách alebo držadlách v blízkosti WC misy
 • Držiak musí byť ovládateľný jednou rukou a použiteľný aj ľuďmi s obmedzenou manuálnou zručnosťou
 • Držiak sa situuje vo v = 600-700 mm (iné dostupné údaje: max. 1200 mm; 500 -1200 mm; 400-1300 mm) nad podlahou

Držiaky na uteráky

 • Inštalujú sa v miestnostiach so sprchou alt. vaňou na stenách na strane vodovodných batérií
 • Držiak sa odporúča umiestňovať vo v = 900-1200 mm nad úrovňou podlahy

Háky na zavesenie odevov

 • Inštalujú sa vo všetkých bezbariérových hygienických kabínach
 • Vo WC kabínach sa háčiky umiestňujú na zadnej strane dverí a v prípade otvárania dverí smerom dovnútra na bočnej stene za dverami
 • Háčiky musia byť dostatočne pevné a kotvené tak, aby zniesli zaťaženie vrchným odevom a príručnou taškou
 • Vzhľadom na rôznu výšku používateľov sa háčiky odporúča inštalovať v troch rôznych výškach vo v = 850 mm, 1100 mm a 1800 mm nad podlahou. Ak sú inštalované v jednej výške, majú byť osadené vo v = max. 1200 mm nad podlahou
 • V hygienických miestnostiach s prezliekacím lôžkom a asistenciou sa háčiky odporúča umiestňovať v bezprostrednej blízkosti lôžka vo v = 900 a 1400 mm nad podlahou a v dobrom dosahu asistenta

Zrkadlá

 • Zrkadlá sa vyžaduje inštalovať v hygienických miestnostiach s umývadlom a v miestnostiach s nárokmi na vonkajšiu úpravu zovňajšku
 • Vyžaduje sa ich inštalovať tak, aby ich mohli využívať stojace i sediace osoby
 • Plochy zrkadiel nemajú vyvolávať svetelné reflexy vyvolávajúce skresľovanie veľkostí, tvarov, objemov, konfigurácie priestorov a prvkov a iné vizuálne efekty
 • Z dôvodu možnosti vzniku iluzívneho dojmu otvoru sa zrkadlá neodporúča inštalovať na celú výšku miestnosti
 • Spodná hrana zrkadla nad umývadlom má byť čo najbližšie k hornej úrovni umývadla vo v = min.900 mm nad podlahou / odporučené umiestnenie zrkadla vo v= 900-1900 mm nad podlahou
 • Odporučená vzdialenosť spodnej hrany zrkadla na úpravu zovňajšku = min. 600 mm nad podlahou
 • Odporučená šírka zrkadla = min.600 mm
 • Pred zrkadlami sa vyžaduje ponechať manipulačný priestor na pohyb používateľa invalidného vozíka Ø min. 1500 mm, optimálne 1800 mm
 • Zrkadlá sa odporúča inštalovať v sklone 5-10° k zvislej rovine steny, čo optimalizuje vizuálny uhol dosahu ľuďom rôzneho vzrastu
 • Vedľa umývadla sa vyžaduje inštalovať min. jedno fixné zvislé držadlo pre ľudí s pohybovými problémami s umiestnením hornej hrany vo v ≥ 1700 mm; odporúča sa inštalovať držadlá po obidvoch stranách

Držadlá

 • Držadlá musia svojim dizajnom a umiestnením napomáhať zdravotne postihnutým jedincom bezpečne používať jednotlivé zariaďovacie predmety, ponúkať oporu pri nasadaní, vstávaní, presune na a z invalidného vozíka, prezliekaní a iných činnostiach
 • Dizajn držadla musí poskytovať dobrú uchopiteľnosť a bezpečnosť - hrany majú byť zaoblené, povrch priľnavý, protišmykový - reliéfny alt. vrúbkovaný
 • V závislosti od typu zariaďovacieho predmetu je možné používať fixné, sklopné alebo výsuvné držadlá
 • Vzhľadom na rôzny výškový vzrast používateľov sa odporúča voliť výškovo nastaviteľné horizontálne držadlá
 • Držadlá sa môžu kotviť na stavebné a iné konštrukcie, ktoré zabezpečujú ich primeranú stabilitu
 • Držadlá musia byť dostatočne odolné voči dynamickému zaťaženiu - požadovaná odolnosť prednej strany horizomtálnych držadiel voči zaťaženiu = min.1,7 kN
 • Požadovaná výška hornej hrany vertikálnych držadiel od podlahy = min. 1700 mm a odporučená výška stredovej osi = 1100 mm nad podlahou
 • Požadovaná dĺžka vertikálnych i vodorovných držadiel = min. 600 mm
 • Požadovaný priemer držadiel Ø = 35-50 mm (iné zdroje: 35-45 mm, 30-40 mm)
 • Horizontálne držadlo inštalované na dverách sa umiestňuje vo v= 650-750 mm nad podlahou
 • Požadovaný svetlý rozmer medzi okrajovou hranou držadla a stenou = 50-60 mm (iný zdroj: 35-45 mm)
 • Držadlá môžu mať i iné funkčné využitie, t. j. môžu slúžiť napríklad zavesenie sprchovej hadice, držiaka toaletného papiera, nádoby na mydlo ap.

WC kabína / WC misa - základné požiadavky a odporúčania

 • Dizajn a usporiadanie bezbariérovej WC kabíny musí poskytovat' dostatok miesta na pohyb používateľa, manévrovanie invalidného vozíka, manipuláciu so sanitárnymi predmetmi a doplnkovým vybavením
 • Požadovaná manipulačná plocha pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku je vymedzená kruhom priemeru Ø 1500 mm umožňujúci otočenie vozíka o 360°, optimálne Ø 1800 mm
 • V zariadeniach s viacerými bezbariérovými toaletami sa odporúča poskytnúť možnosti presunu používateľa invalidného vozíka buď z ľavej alebo pravej strany
 • V zariadeniach s viacerými bezbariérovými toaletami sa odporúča variantné umiestnenie WC misy - t. j. rohová pozícia s jednostranným prístupom a pozícia s obojstranným prístupom vhodným i pre používateľov s paraplégiou a s asistenčným doprovodom
 • V blízkosti WC misy musí byť ponechaný dostatočný manévrovací priestor na bočný alebo šikmý presun používateľov invalidného vozíka = 900 mm
 • Dizajn WC misy a príslušenstva musí byť užívateľsky bezpečný a výrazovo nestigmatizujúci
 • Dizajn WC misy a príslušenstva musí spĺňať požiadavku na bezkonfliktné presadanie používateľa invalidného vozíka
 • Zariaďovacie predmety a sedák WC misy musia byť jasne viditeľné, optimálne vizuálne kontrastné s okolitými povrchmi
 • Vyžaduje sa použiť závesnú WC misu predíženého tvaru híbky 650-800 mm, s podomietkovým sifónom a voľným priestorom nad podlahou
 • S cieľom poskytnutia stability používateľa sa odporúča pouziť ergonomickú opierku na chrbát
 • Na obidvoch stranách WC misy sa vyžaduje inštalovať držadlá
 • V blízkosti WC misy má byť inštalované núdzové signalizačné zariadenie so spätnou vizuálnou a zvukovou informáciou