Sprístupnenie pamiatok

Pre sprístupnenie pamiatok v súlade s univerzálnym navrhovaním býva obvykle najnáročnejšou úlohou eliminácia bariér, nielen fyzických. Preto problematike bezbariérovosti v historickej architektúre venujeme veľkú pozornosť. V nasledujúcich náčrtoch vychádzame z typológie odborníkov na prístupnosť pamiatok, Bonnetta a Nee (2021), ktorú dopĺňame o vlastné zistenia z teoretického a terénneho výskumu. Zásadnými a opakujúcimi sa oblasťami v pamiatkových objektoch sú: bezbariérový vstup, prekonávanie výškových rozdielov v rámci podlažia a medzi podlažiami a prístupná toaleta.

Veľký význam majú vnesené prvky pre ľudí so zrakovým či sluchovým postihnutím, ktoré spravidla vyžadujú len malé zásahy do architektúry pamiatok, napríklad umelé vodiace línie a akustická signalizácia.

Debariérizácia vstupu

  1. Modifikácia vstupu

Modifikácia vstupu znamená stavebnú úpravu vstupu alebo priestoru na univerzálne prístupný. Úprava rampou ponúka rôzne tvarové a kompozičné možnosti realizácie.

  1. Reorganizácia vstupu

Zmenou hlavného vstupu a cirkulácie v budove možno dosiahnuť, aby bol nový hlavný vstup použiteľný pre všetkých. Historický pôvodný vstup ostáva bez zásahov, tento prístup je preto vhodný najmä pre pamiatkovo chránené schodiská a fasády, do ktorých nie je možné zasahovať, a tak sa použije iný, menej prísne chránený vstup do budovy.

  1. Mechanizácia vstupu

Ak nie je možné osadiť rampu alebo reorganizovať vstup, možno použiť:

(1) zvislú zdvíhaciu plošinu, ktorá je preferovaná, alebo

(2) šikmú zdvíhaciu plošinu, ktorá sa volí ako ďalšia možnosť, ak nie je realizovateľné iné riešenie.

Zdvíhacie plošiny sprístupňujú vstupy, ako aj rôzne úrovne podlaží.

Najmodernejšie zvislé zdvíhacie plošiny sú citlivo zabudované do pamiatkového prostredia a chránia jeho vizuálne hodnoty. Ďalším inovatívnym riešením je uplatnenie plošiny v podobe zdvíhaných schodiskových stupňov. Tieto prvky nie sú vizuálne rušivé, ale môžu byť technicky pomerne zložité.

Ak nie je z priestorových dôvodov možné zabezpečiť dostatočnú plochu na manévrovanie pred vstupnými, ako aj interiérovými dverami, je vhodným riešením automatizované otváranie dverí na impulz pomocou tlačidla na otváranie dverí. Tento mechanizmus je prínosný aj v prípade mohutných historických dverách, s ktorými sa ťažko manipuluje.

Prístupnosť podlaží

  1. Vloženie sprístupňujúcich prvkov

Výťah, prístupná toaleta a iné sprístupňujúce prvky, napr. rampa a umelé vodiace línie, sú vložené priamo v pamiatke.

  1. Pričlenenie hmoty so sprístupňujúcimi prvkami

K pamiatke sú pričlenené nové hmoty, ktoré zabezpečujú prístupnosť jednotlivých úrovní. Sú tu priestory výťahu, prístupných toaliet, rampy, vyhliadky a pod.

Digitalizácia

Prezentácia prostredia a expozície digitálnymi technológiami a virtuálnou realitou slúži ako doplnok k fyzickému sprístupneniu pamiatkových lokalít.

Prostriedky riešení pri fyzických zásahoch v historických budovách

Na Slovensku je množstvo historických pamiatok z rôznych období. Aby sa podporila ich udržateľnosť a funkčnosť, je dôležité zabezpečiť prístup a užívateľnosť pre ľudí s rôznymi potrebami, vrátane ľudí s pohybovým, zmyslovým ci iným postihnutím. „Inkluzívny prístup sa usiluje o účasť všetkých ľudí v spoločnosti, ktorá vyžaduje, aby sa ľudia mohli dostať do prostredia, vstúpiť doň, interpretovať ho a používat s rôznymi a meniacimi sa schopnostami.“ (Heylighen, 2012, s. 207)

Pri sprístupňovaní pamiatok je nevyhnutné brať ohľad na kultúrno-historické, umelecké, architektonické a urbanistické hodnoty, ktoré môžu byť vyvážene rešpektované len v rámci komplexného riešenia.

Zdroje

Bonnett, David; Nee, Pauline (2021). Inclusive Design for Historic Buildings: Architectural Approaches to Accessibility. Ramsbury: The Crowood Press, 144 s. ISBN 9781785009006.

Heylighen, Ann (2012). Inclusive Built Heritage as a Matter of Concern: A Field Experiment. In: Langdon P., Clarkson P., Robinson P., Lazar J., Heylighen A. (Eds.), Designing Inclusive Systems, Chapt. 21 (s. 207 – 216). London: Springer-Verlag. DOI:10.1007/978-1-4471-2867-0-21