Od roku 2021 platí nová úprava STN 73 4301 Bytové budovy, ktorá nahradila v celom rozsahu STN 73 4301 z júna 2005. Spracovateľom novej normy bola Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav architektúry obytných budov, STU v Bratislave. Táto norma doplnila požiadavky na bezbariérové užívanie bytových budov nasledovne:

 

Bytový dom 

Adaptabilný byt

Bezbariérový byt

Nábytok

Ubytovacie zariadenia

Bytový dom

Podľa platnej legislatívy musia byť všetky spoločné priestory bytového domu prístupné bezbariérovo. Každý (najmenej ) trojpodlažný bytový dom musí byť vybavený bezbariérovým výťahom a každý dvojpodlažný bytový dom musí mať predprípravu na dodatočnú realizáciu výťahu.  To znamená, že každý bytový dom, hlavne novostavba bytového domu by mala byť postavená metódou navrhovania pre všetkých. Prístupné pre všetkých musí byť aj vonkajšie prostredie.

Novostavba bytového domu alebo bezbariérový rodinný dom musia mať vstup do domu na úrovni terénu, to znamená, že pred vstupom nesmú byť žiadne schody alebo zdvíhacie zariadenia. Pri zmenách existujúcich stavieb možno vedľa schodov vybudovať rampu alebo inštalovať zdvíhacie zariadenie (optimálne zvislé zdvíhacie zariadenie).

Všetci užívatelia bytov musia mať zabezpečený bezbariérový prístup k parkovisku, ku nádobám s odpadom, k poštovým schránkam a domovým zvončekom (preto nesmú byť osadené vyššie ako 1,4 m) a k ostatnému bytovému vybaveniu. Pred vstupom do domu musí byť vodorovná plocha, tzv. „manévrovacia plocha“, do ktorej nesmú zasahovať dvere pri otváraní. Táto plocha musí byť k dispozícii aj v zádverí, pred výťahom, pred vstupom do bytu, do pivnice a podobne. 

Bezbariérový byt, musí mať vstupné dvere najmenej 90 cm široké a ostatné dvere v byte aspoň 80 cm široké. Byt musí byť upraviteľný tak, aby sa mohol bez stavebných zásahov „dorobiť“ na mieru konkrétneho užívateľa. Najčastejším nedostatkom bezbariérových bytov je vysoký prah pri prechode na balkón, preto je potrebné upozorňovať staviteľov bytov, aby vytvárali bezbariérové prechody na balkón alebo na predzáhradku.

 

 • Všetky spoločné priestory bytového domu musia byť realizované bezbariérovo
 • Manévrovacia plocha s rozmermi 1,5 m x 1,5 m musí byť pred vstupmi do domu, výťahu, bytu, pivnice, v zádverí...
 • Byt osobitného určenia musí byť navrhnutý tak, aby bolo vo všetkých priestoroch bytu možné manévrovanie s vozíkom, vrátane priestoru balkóna alebo predzáhradky
 • Všetky ovládacie prvky a mechanizmy musia byť v dosahovej vzdialenosti sediaceho človeka najviac 1,4 m od podlahy

Adaptabilný byt

Z hľadiska metódy navrhovania pre všetkých by mali byť všetky byty v bytovom dome upraviteľné - adaptabilné, teda také, ktoré možno bez nákladných stavebných zásahov upraviť na bezbariérové. Upraviteľné byty zohľadňujú procesy starnutia, ale i náhle, dočasné alebo trvalé zmeny zdravia obyvateľov bytového domu. Takéto byty sú vhodné aj pre ľudí s telesným postihnutím, u ktorých sa predpokladá postupné zhoršovanie mobility a motorických schopností.

V upraviteľnom byte je nutné vytvoriť hygienické jadro tak, aby bolo v prípade potreby možné jednoduché odstránenie deliacej steny medzi toaletou a kúpeľňou, alebo medzi komorou príp. šatníkom a kúpeľňou, čím by sa dosiahlo zväčšenie priestoru kúpeľne. Z týchto dôvodov je nutné aby deliace steny medzi priestormi neboli nosné, neboli v nich vedené žiadne inštalácie, a nebolo medzi nimi hygienické jadro. Vopred musí byť určená únosná stena, kde budú v prípade potreby namontované držadlá, ktoré musia byť odolné pri vysokom zaťažení. V upraviteľnom byte by mala byť kúpeľňa vybavená podlahovým vpustom v blízkosti vane, čo uľahčí dodatočné vybudovanie bezbariérovej sprchy.

Alternatívnym riešením je zväčšená toaleta, ktorá by v prípade potreby priestorovo vyhovovala aj osobe na vozíku. Pôdorysné rozmery by preto mali byť najmenej 1,6 m x 1,8 m. Do toalety možno umiestniť záchodovú misu, umývadlo a bidet, pričom pri prípadnej debariérizácii tohto priestoru je možné bidet odstrániť, čím vznikne dostatočná plocha na manévrovanie s vozíkom, prípadne na zasunutie vozíka vedľa záchodovej misy. Podľa potreby sa môžu dodatočne doplniť držadlá vedľa záchodovej misy a umývadla.

 

 • Upraviteľný byt znamená, že je v ňom možné vykonať neskoršie nevyhnutné úpravy v krátkom čase, s nízkymi nákladmi a bez zmien na inštaláciách, technike, izolácii, alebo nosnom systéme.
 • Všetky dvere v upraviteľnom byte musia byť najmenej 80 cm široké.
 • Odstrániteľné deliace steny medzi kúpeľňou a toaletou nesmú byť nosné, nesmú byť v nich žiadne inštalácie ani hygienické jadro.
 • Prechod na balkón musí byť vyriešený bezbariérovo.

Bezbariérový byt

1. Dvere v bezbariérovom byte musia mať šírku najmenej 800 mm, vzťahuje sa aj na dvere do bezbariérovej toalety a kúpeľne. Dvojkrídlové dvere musia mať aspoň jedno krídlo široké najmenej 800 mm.

2. Okenný parapet v obytnej miestnosti by nemal byť vyššie ako 700 mm nad podlahou; v okennom otvore musí byť z vonkajšej strany ochranná tyč vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy (ak je okno na druhom alebo vyššom podlaží).

3. Otvárací a ovládací mechanizmus okna musí byť vzdialený od podlahy najmenej 800 mm a najviac 1 200 mm. 

4. Francúzske okno a zasklená stena musí byť do výšky 400 mm chránená proti rozbitiu.  

5. Bezbariérové WC musí mať hĺbku najmenej 1800 mm a šírku najmenej 1 600 mm; pri zmene stavby hĺbku najmenej 1 800 mm a šírku najmenej 1 400 mm. Pri bezbariérovom WC sa musia otvárať dvere von z priestoru alebo musia byť posuvné. Obrázok D5.

6. Bezbariérová kúpeľňa musí mať hĺbku najmenej 2 000 mm a šírku najmenej 2 000 mm. Po osadení všetkých zariaďovacích predmetov musí byť zachovaná manévrovacia plocha s rozmermi 1500 mm x 1500 mm.

7. Dvere záchodovej kabíny a kúpeľne sa musia otvárať smerom von z priestoru. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo vo výške od 800 mm do 900 mm. Zámok dverí musí byť odomykateľný aj z vonkajšej strany.

8. Priestor okolo záchodovej misy musí umožniť čelné, bočné alebo diagonálne presadnutie z vozíka. Záchodová misa musí byť vzdialená od jednej bočnej steny najmenej 300 mm a od druhej bočnej steny najmenej 800 mm, vzťahuje sa aj na osadenie záchodovej misy v kúpeľni.

9. Výška hornej hrany záchodovej misy meraná od podlahy musí byť najmenej 500 mm a najviac 550 mm. Obrázok D4.

10. Po obidvoch stranách záchodovej misy musia byť umiestnené držadlá vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. Sklopné držadlá musia presahovať dĺžku misy o 100 mm. Obrázok D4.

11. Splachovacie zariadenie musí byť umiestnené v dosahu zo záchodovej misy vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Optimálne je oddialené splachovanie, zabudované do steny alebo do držadla. Držadlo na toaletný papier sa môže umiestniť na držadlo alebo v dosahovej vzdialenosti na stene.

12. V bezbariérovej záchodovej kabíne a kúpeľni musí byť umiestnené umývadlo veľké najmenej 600 mm x 460 mm v závislosti od veľkosti priestoru, s hornou hranou osadenou vo výške od 870 mm do 900 mm nad podlahou. Priestor pod umývadlom musí zostať voľný na zasunutie kolien, sifón pod umývadlom musí byť riešený ako úsporný alebo podomietkový. Umývadlo musí mať pákovú vodovodnú batériu osadenú vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Vedľa umývadla musí byť osadené držadlo. 

13. Nad umývadlom musí byť osadené zrkadlo tak, aby sa v ňom videla sediaca aj stojaca osoba. Ak je zrkadlo pevne pripevnené na stene, dolná hrana zrkadla musí byť vo výške cca 1 000 mm a horná hrana cca 1 800 mm od podlahy. Obrázok D4.

14. Sprchovací box alebo sprchovací kút pre osobu na vozíku musí mať pôdorysné rozmery najmenej 1 400 mm x 1 400 mm a musí byť realizovaný v úrovni podlahy, vyspádovaný do podlahového vpustu alebo odtokového žľabu. Ak sa realizuje sprchovacia vanička, môže mať výšku najviac 20 mm.

15. Sprchovací box alebo kút musí byť vybavený ručnou sprchou s pákovým ovládaním. Na stenách sprchovacieho boxu alebo kúta sa montujú zvislé a vodorovné držadlá. Sprchovacie sedadlo môže byť sklopné, upevnené na stenu alebo prenosné.  

16. V bezbariérovej kúpeľni sa môže navrhovať vaňa len vtedy, ak je podlaha vyspádovaná do podlahového vpustu alebo odtokového žľabu. Vaňu je vhodné predĺžiť o plochu dlhú od 450 mm do 500 mm, ktorá je potrebná na presadnutie z vozíka. Páková vodovodná batéria musí byť umiestnená na pozdĺžnej strane vane. Vo výške 100 mm až 150 mm od hornej hrany vane musia byť umiestnené držadlá.

17. Ovládacie prvky, spínače, elektrické zásuvky a vešiaky na zavesenie musia byť umiestnené vo výške najmenej 600 mm a najviac 1 400 mm od podlahy.

18. Pred kuchynskou linkou sa odporúča vytvoriť manévrovaciu plochu s rozmermi najmenej 1500 mm x 1500 mm.

19. Kuchynská linka pre osobu na vozíku musí mať podjazdnú pracovnú plochu, dolné skrinky môžu byť kontajnerové. Umývačka riadu a rúra na pečenie sa osadia do výšky od 400 mm do 1400 mm nad úrovňou podlahy. Horné skrinky sa môžu nahradiť policou vo výške najviac 1200 mm od podlahy. Obrázok D3.

20. Podlahová plocha izby vhodnej na bezbariérové užívanie musí byť najmenej 10 m2.

21. Ak je k bytu pričlenený balkón alebo terasa, musia byť bezbariérovo prístupné. Balkónové dvere musia mať prah vysoký najviac 20 mm, odporúča sa použiť zdvižno-posuvné balkónové dvere. Obrázok D2.

D.2 Bezbariérovo prístupný balkón

Nábytok

Kuchynská linka by mala byť usporiadaná do tvaru „U", alebo „L", pretože takto sú pracovné a manipulačné plochy sústredené a netreba prekonávať veľké vzdialenosti. Pri kuchynskej linke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre otáčanie vozíka veľký najmenej 150 cm x 150 cm. Rúra na pečenie by mala byť osadená vo výške očí sediacej osoby. Vhodné sú kontajnerové skrinky pod pracovnou plochou, ktoré možno v prípade potreby presunúť, aby si mohol užívateľ na vozíku zasunúť kolená pod pracovnú plochu.

Sedacia súprava a postele by mali mať plochu na sedenie alebo spanie čo najvyššie od podlahy – optimálne vo výške 48 cm, aby sa uľahčilo vstávanie, prípadne presadanie z vozíka. Pri výbere postele je vhodné uprednostniť tú, ktorá je na nožičkách, pretože sa v prípade potreby sa môžu nožičky podložiť, čím možno výšku postele upraviť podľa potreby.

Skriňový nábytok je tým interiérovým vybavením, ktorý si vyžaduje najväčšiu dômyselnosť. Je treba pamätať na horizontálne, vertikálne a bočné dosahové vzdialenosti užívateľa na vozíku. Tyč na zavesenie šatstva by nemala byť vyššie ako 130 cm. Skrine je možné doplniť o pantografové a kontajnerové vybavenie, ktoré však dokážu využívať len ľudia s dobrými motorickými schopnosťami. Najvhodnejšie sú skrine s posuvnými dverami a s úchytkami v tvare „U“.

Komody so zásuvkami sú veľmi vhodným interiérovým vybavením pre užívateľov na vozíku.

Stolový nábytok, hlavne pracovný stôl a stolička by mali byť výškovo nastaviteľné. Jedálenský stôl by mal mať plochu. Stolovací nábytok musí byť zvolený a umiestnený v priestore kuchyne, resp. jedálenského kúta tak, aby celá rodina mohla stolovať naraz. Výška stolovacej plochy musí umožniť užívateľovi na vozíku podsunúť podrúčky vozíka pod stolovú dosku.

Ubytovacie zariadenia

K ubytovacím zariadeniam patria napríklad hotely, penzióny a študentské internáty. Všetky ubytovacie zariadenia musia byť bezbariérovo prístupné aspoň v častiach určených pre verejnosť.  Priamo pred vstupom by mala byť možnosť krátkodobého parkovania pre automobily a autobusy, aby mohol hosť pohodlne vystúpiť a vyložiť svoju batožinu.

Vo vstupnej hale musí byť pult recepcie a barový pult (ak je v priestore haly) znížený aspoň v časti na 85 cm, aby mohol s obsluhujúcim personálom pohodlne komunikovať aj hosť na vozíku. Na recepcii musia byť poskytované informácie aj pre hostí so sluchovým a zrakovým postihnutím. K vybaveniu vstupnej haly patria aj verejné toalety vrátane bezbariérovej toalety. Na prekonanie podlaží v ubytovacom zariadení musí byť k dispozícii výťah.

Bezbariérové izby sa riešia metódou navrhovania pre všetkých, pretože budúci užívateľ je neznámy. V kúpeľni tejto izby sa má okrem umývadla a toalety navrhovať bezbariérová sprcha vybavená držadlami a sprchovacím sedadlom. Vaňa je pre mnohých hostí nevhodná. Ak má izba k dispozícii balkón, mal by byť tiež bezbariérovo prístupný. 

Stravovanie a ostatné služby, ktoré poskytuje ubytovacie zariadenie, musia byť bezbariérovo prístupné. V blízkosti stravovania musí byť k dispozícii bezbariérová toaleta. Pri bazéne, ak ho zariadenie má, musí byť bezbariérová šatňa s hygienou a mobilné zdvíhacie zariadenie na prepravu ťažko telesne postihnutých hostí do bazéna. Dôležité je, aby malo zariadenie vypracovaný evakuačný plán hostí so zdravotným postihnutím.  

 

 • Všetky časti ubytovacieho zariadenia vrátane doplnkových služieb musia byť prístupné bezbariérovo.
 • Pulty recepcie, baru a pulty s jedlami v stravovacom zariadení musia byť prístupné aj pre osoby na vozíku. Výška pultu môže byť najviac 85 cm.
 • V kúpeľni bezbariérovej izby musí byť bezbariérová sprcha, vaňa je pre mnohých nevhodná. Prechod na balkón má byť riešený bezbariérovo.
 • Zariadenie musí mať vypracovaný aj plán evakuácie hostí so zdravotným postihnutím.