BARDKONTAKT 2020 – Problematika mestských pamiatkových centier

ABSTRAKT

Pamiatková starostlivosť sa dnes okrem ochrany a obnovy pamiatkového fondu dotýka aj aktuálnych univerzálnych výziev. V súvislosti so sociálnou udražteľnosťou je relatívne novou témou na Slovensku aplikácia univerzálneho navrhovania, ktorá sa nevyhnutne týka aj sprístupňovania historických objektov a projektov ich pamiatkovej obnovy. Slovenská republika sa zaviazala ratifikáciou implementovať do svojej legislatívy medzinárodný „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím" už v roku 2010. Článok 9 Dohovoru špecifikuje nároky prístupnosti týchto osôb nielen k fyzickému prostrediu a doprave, ale aj k informáciám, komunikačným technológiám a k ďalším prostriedkom a službám. Implementácia však neprebieha dostatočne. V súčasnosti na FAD STU začalo prebiehať riešenie samostaného národného projektu, ktoré v 1. etape analyzuje stav uplatňovania Dohovoru v zahraničí ako aj možnosti jeho zakomponovania do našich predpisov a do praxe. Jednou zo skúmaných oblastí je aplikácia na historických, respektíve pamiatkovo chránených objektoch. Príspevok prináša základné informácie o vecných náležitostiach univerzálneho navrhovania. Prezentujeme uchopenie problematiky pri pamiatkach v zahraničí, najmä v Taliansku.