ABSTRAKT

Na Slovensku bola vo februári 2021 ratifikovaná revízia STN 734301 Bytové budovy. Táto norma nahrádza STN 73 4301 z júna 2005 v celom rozsahu. Spracovateľom normy bola Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav architektúry obytných budov, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Norma stanovuje podrobné predpisy, pravidlá, zásady a vybrané štandardy, ktoré platia pre navrhovanie a projektovanie bytových budov a obytných častí nebytových budov, do ktorých patria bytové a rodinné domy; byty v budovách s iným účelovým využitím. Príspevok analyzuje prijaté predpisy a pravidlá z oblasti univerzálneho navrhovania, definujúce oblasť bezbariérového navrhovania v novoprijatej norme a objasňuje hlavné zásady bezbariérového užívania bytových budov. V druhej časti vysvetľuje rozvinutie základného výskumu realizovaného v súvislosti s revíziou normy do roviny aplikovaného výskumu v aktuálnych projektoch realizovaných na FAD v Bratislave.