ABSTRAKT

Proces transformácie zariadení sociálnych služieb na Slovensku odráža snahu výrazne postúpiť pri uvádzaní európskeho Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (DPOZP) do praxe aj v systéme starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb. Osobitný prístup si vyžadujú osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pre ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupnosti (univerzálne prístupné architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.). Analýza a návrh variabilného usporiadania funkčného a architektonického riešenia takéhoto zariadenia komunitných služieb pre ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa, je jednou z metód, ktoré umožnia reagovať pri projektovej príprave na rôzne urbanistické podmienky v skúmanej komunite. Na podnet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vypracovala Fakulta architektúry a dizajnu (FAD) STU, prostredníctvom Bellušových ateliérov FAD modelové riešenia pre rôzne typy stavieb, orientácie. a svahovitosti pozemku - návrh 8 architektonických štúdií ambulantných zariadení sociálnych služieb pre budúcich zriaďovateľov denných stacionárov.

Viac sa dočítate aj v článkoch Architektonické štúdie pre Plán obnovy a odolnosti - časť 1. a Architektonické štúdie pre Plán obnovy a odolnosti - časť 2.