Usporiadateľ: Fakulta architektúry a dizajnu STU
Organizačný rámec seminára sa bude konať v rámci projektu PUN – Podpora univerzálneho navrhovania č. NFP312040APA3, realizovaného z podpory Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Vedúca projektu: Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Odborný seminár pripravuje pracovná skupina projektu – Historické objekty, ktorá sa venuje problematike univerzálneho navrhovania pre historické prostredie.
Pracovný seminár je merateľnou aktivitou uvedeného projektu. Účasť je bezplatná.
Účelom stretnutia je priniesť prvú vzájomnú otvorenú diskusiu v tejto aktuálnej oblasti medzi účastníkmi, ktorých sa táto téma dotýka priamo pri výkone ich práce:

 1. Riešitelia PUN na FAD STU
 2. Pracovníci Pamiatkového úradu SR a vybraných Krajských pamiatkových úradov
 3. Zástupca Ministerstva kultúry SR a zástupca Icomos Slovensko
 4. Zástupcovia združení osôb s postihnutím – odborní konzultanti PUN

 


Dátum
: 9.2. 2023
Čas: 13:00 - 16:30
Miesto: FAD STU mč.117., Námestie slobody 2911/19, 812 45 Staré Mesto, Bratislava
Moderuje vedúca skupiny Ing.arch. B. Polomová, PhD.

 

Témy seminára

PUN (cca 1 hod., príspevky v trvaní 10 min)

 • Zámer a výstupy národného projektu PUN 2020-2023 (manuály, norma, články), prístupnosť prostredia a legislatívny rámec Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:
  Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
 • Súčasná aplikácia univerzálneho navrhovania v európskych krajinách:
  Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
 • Napätie a harmónia medzi záujmami ochrany pamiatok a záujmami univerzálneho navrhovania:
  Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
 • Prostriedky riešení pri fyzických zásahoch v múzeách sídliacich v historických budovách:
  Ing. arch. Natália Filová
 • Ne-fyzické riešenia prístupnosti a prezentácie pamiatok, virtuálne a iné reality:
  Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
 • Audity prístupnosti a činnosti Pracoviska CEDA na FAD STU:
  Doc.Ing.arch. Zuzana Čerešňová,Phd.

Skúsenosti z praxe Krajských pamiatkových úradov (cca 1 h)

 • Vyjadrenie viacerých KPÚ k problematike, ich doterajších skúseností , prípadne premietnutie situácií
 • MK SR: Skúsenosti s podmienkou ex ante pri finančných dotáciách, zahrnutie témy UN do 5-ročných plánov ministerstva.

Diskusia (cca 1 h)

 • diskusie k téme, k ukážkam,
 • záver: dohovor o vzájomnej pomoci, vzdelávacie semináre a materiály metodiky v plánoch obnovy