Názov stavby: Mestský park v Karlovej Vsi

Miesto: Bratislava, SK

Ukončenie realizácie: máj 2022

Architekti: AWE ATELIER, Autori: Ing. arch. Eva Wernerová, Ing. Dávid Grega, Ing. Ivana Citarová; Spolupráca: Ing. arch. Tomáš Pozdech (návrh skateparku a prvkov drobnej architektúry)

Účel stavby: multifunkčný park

Cena: CEZAAR 2023 v kategórii Exteriér

Investor: Hlavné mesto Bratislava, Mestská časť Karlova Ves, Metropolitný inštitút Bratislavy

Fotografie: Nikoleta Brezinová, Viktória Kürti

Implementácia 7 princípov univerzálneho navrhovania v praxi

1. ROVNOCENNOSŤ V POUŽÍVANÍ

 • Hlavné vstupy do parku sú v úrovni terénu, vhodné rovnocenne pre všetkých.
 • Riešenie parku, jeho používanie a trasa v ňom umožňuje možnosť pohybu pre všetkých ľudí, vrátane ľudí so zdravotnými a pohybovými znevýhodneniami.

2. FLEXIBILITA V POUŽÍVANÍ

 • Návštevníci môžu v území vykonávať rôznorodé oddychové a športové aktivity primerané svojim schopnostiam a záujmom.
 • Návštevníci si môžu vybrať trasu prechádzania sa parkom, pričom hlavná trasa je zokruhovaná.
 • Vybavenie parku je prispôsobené širokému spektru užívateľov svojim rôznorodým mestským mobiliárom. Nachádzajú sa tu lavičky s aj bez opierok ponúkajúce rôzne výhľady. Lavičky by mali byť doplnené aj o absentujúce podrúčky, aby boli inkluzívnejšie. V blízkosti lavičiek zväčša sú voľné spevnené plochy umožňujúce pobyt človeka na vozíku.

3. JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE POUŽÍVANIE

 • Zrozumiteľný systém orientácie v priestore vďaka kontrastom, zokruhovaniu hlavnej trasy a jasnému deleniu zón.
 • Kontrastné farebné a materiálové riešenie oddeľuje komunikácie, zóny aktivít či športu a zeleň. Uľahčuje tým rozoznanie priestorov všetkým ľuďom, aj ľuďom so zrakovým postihnutím. Rôzne taktilné vlastnosti povrchov pomáhajú v orientácii aj ľuďom, ktorí používajú techniku bielej palice.

4. VNÍMATEĽNÉ INFORMÁCIE (PRINCÍP VNÍMANIA POMOCOU NAJMENEJ DVOCH ZMYSLOV)

 • Park je riešený farebne a taktilne kontrastným spôsobom (uvedené pri 3. princípe).
 • Nachádza sa tu aj možná predpríprava pre prezentáciu informácii multisenzorickou formou (reliéfnym a Braillovým písmom) v podobe stojanov. 
 • Kombinácia viacerých zmyslových vnemov – zrak, hmat, sluch, dokonca aj čuch je možná aj vďaka zeleni, kvetom či bylinám v parku.

5. TOLERANCIA NÁHODNÝCH OMYLOV A BEZPEČNOSŤ

 • Umiestnenie prvkov a mestského mobiliáru v parku je koncipované tak, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo kolízií. Napríklad pitná fontánka či smetná nádoba sú na okrajoch peších trás pri zeleni.
 • Bezpečnosť: použité materiály v zónach aktivít sú mäkké a bezpečné, farebné označenia vymedzujú plochy aktivít.
 • Pobytové schody vymedzujú priestor, oddeľujú skatepark od priestorov s iným účelom, a tým znižujú nebezpečenstvo úrazov.

6. NÍZKA FYZICKÁ NÁMAHA

 • Veľa prvkov v parku slúži na oddych (bežné aj menej tradičné lavičky / sedacie plochy).
 • Nachádzajú sa tu aj sedacie prvky, ktoré majú opierky na chrbát, bolo by potrebné doplniť opierky na ruky.
 • Park ponúka rôzne športové využitie, vrátane fyzicky menej náročných pohybových aktivít.
 • V parku sú krátke vzdialenosti medzi zónami aktivít a oddychovým sedením (ponúka sa tak aj vizuálna interakcia napríklad rodičov a detí alebo podobne).
 • Celý park je v rovine, nie je potrebné prekonávať výškové rozdiely (okrem vyššie spomínaných schodov s pobytovým a deliacim účelom).

7. VEĽKOSŤ A RIEŠENIE PRIESTORU, TAK ABY BOL PRÍSTUPNÝ A POUŽÍVATEĽNÝ PRE VŠETKÝCH

Na peších komunikáciách je dodržaná veľkosť priestoru na manévrovanie s priemerom 1500 mm potrebná na otočenie človeka na vozíku. Priestor ponúka dobrú viditeľnosť na rôzne plochy, aj dosahové výšky mestského mobiliáru vyhovujú