Autori realizácie/adaptácie: Alan Dunlop Architect Limited

Miesto realizácie: Glasgow, Škótsko

Ukončenie realizácie/adaptácie: 2007

Hazelwood School je príkladom netradičného ponímania školského prostredia určeného pre deti a mladých ľudí s rôznymi formami zdravotných postihnutí. Sú to najmä deti s obmedzeniami zraku, prípadne s kombinovaným duálnym senzorickým poškodením zraku i sluchu, z ktorých majú viaceré rôznu škálu funkčných obmedzení a kognitívne poruchy. Vzhľadom na neobvyklý súbor požiadaviek vyplývajúcich z limitov prostredia, diferencovaného komplexu schopností a špecifík budúcich užívateľov, museli ísť architekti ďaleko nad rámec požiadaviek inkluzívneho dizajnu a nachádzať inovatívne riešenia v spolupráci s učiteľmi, študentmi, rodičmi a špecializovanými odborníkmi. Vďaka výskumnej fáze spojenej so zbieraním dát, participatívnej forme navrhovania, netradičnému prístupu tvorcov a úspešnej realizácii zhmotnenej v podobe finálneho diela, získala budova školy viaceré národné a medzinárodné ocenenia.

Základné údaje

Škola poskytuje kapacitu na vyučovanie maximálne 60 detí vo veku 3 - 18 rokov. Priestorový koncept ponúka jedenásť samostatných tried vrátane škôlky. Celková zastavaná plocha zahŕňajúca úžitkovú plochu objektu „Life Skills House“ = 2 660 m2.

Filozofia návrhu

Kľúčovou prioritou klienta bol „ návrh budovy, ktorá, nepôsobí inštitucionálnym dojmom, uľahčuje učenie, podporuje samostatnosť detí a ponúka skúsenostné zážitky; budovy, ktorá je bezpečná a zároveň „vyzývavá“, ktorá poskytuje optimálne podmienky pre žiakov i učiteľov“. Autori sa rozhodli podriadiť tomuto cieľu interiérové, ako i vonkajšie parkové priestory. Kľúčové priority autorov diela spočívali v kreovaní ústretového, emocionálne prívetivého miesta, v sprostredkovaní dobrej orientácie, maximalizácii príležitostí na intímne formy výučby a v uplatnení systému tzv. intuitívneho vyhľadávania trás. Do úvahy bol braný široký diapazón fyzických i kognitívnych schopností detí s rôznymi formami zdravotných postihnutí. Architektonický koncept je primárne založený na preferencii prírodných materiálov pochádzajúcich z domácich zdrojov, štruktúrovaní hmoty a použití mäkkých, prívetivo pôsobiacich organických línií.

Architektonický koncept

Hmotovo-priestorový koncept je založený na štrukturovaní hmoty, vzájomnom „prelínaní“ vnútorných i vonkajších priestorov, optimalizovaní priestorovej mierky a vizuálnych dosahov. Exteriér je ponímaný ako rozšírená súčasť učebného prostredia, vďaka čomu vytvára ideálne miesto na aktivity detí v menších skupinách. Zvlnená línia hmoty objektu sa plynule vinie okolo existujúcej substancie zachovaných vysokých drevín ako súčasti parku. V jej vyústení na severnej strane je situovaný samostatný objekt určený na získavanie praktických životných schopností a príležitostné relaxačné ubytovanie. Navrhovaná stavebná štruktúra plne reflektuje susediacu zástavbu v mierke a výške, čo bolo i jedným z hlavných zadávacích kritérií zo strany klienta.

Prevádzkovo - dispozičný koncept

Hlavný vstupný priestor sa otvára smerom do multifunkčného a výstavného priestoru nadväzujúceho na jedáleň, ktoré sú súčasne využívané i ako hlavný zhromažďovací priestor. Radiálne radené učebne sú orientované na tichšiu severnú stranu s cieľom zabezpečenia rovnomerného rozptylu denného svetla, eliminácie priameho slnečného žiarenia a ich odklonenia od dopravného ruchu. Plne zasklený komunikačný priestor je orientovaný na juh a poskytuje výhľad na slnkom osvetlené záhrady. V západnom krídle budovy je situovaný úsek hydro-terapeutického bazéna, fyzioterapie, telocvične a herní s príslušenstvom. Súčasťou dispozičnej skladby sú i druhovo rôznorodé priestory na záujmové aktivity, ako napríklad: knižnica, priestor na výtvarné, počítačové aktivity a iné. Výrazným špecifikom školy je neštandardná kapacita úložných priestorov integrovaných v rôznych prevádzkových úsekoch - v hlavných učebniach, viacúčelovej sále, pozdĺž chodby, v bunkách prístupných z exteriéru atď. Zvýšené skladovacie nároky sú reakciou na širokú škálu potrebného vybavenia využívaného deťmi v priebehu dňa. Špecifikom projektu je i návrh „focus roomov“ rytmicky včlenených medzi učebne, ktoré umožňujú návštevníkom i rodičom pozorovať priamy priebeh výučby bez vyrušovania detí. Dispozične neštandardné je i veľké množstvo sanitárnych miestností situovaných v bezprostrednej blízkosti každej triedy, ktoré takisto reaguje na špecifické limity detí.

Dizajnové znaky univerzálneho navrhovania

Kľúčovými faktormi dizajnu sú: tvorba prehľadných, užívateľsky čitateľných vnútorných a vonkajších priestorov, integrovanie/inštalácia hmatových pomôcok, využívanie rôznych foriem senzorickej stimulácie, aplikácia prírodných, farebne i materiálovo odlíšených, resp. kontrastných povrchov.

Objekt je situovaný v okrajovej zóne parku Bellahouston. V blízkosti školského areálu sa nachádzajú hlavné dopravné komunikácie, z ktorých niektoré bezprostredne hraničia s areálom. V rámci vstupnej zóny areálu sú v priamej väzbe na príjazdovú komunikáciu vymedzené úseky na parkovanie a voľný pohyb áut slúžiacich na dovoz a odvoz detí.

Priestorové zoskupenie/tektonika hmôt podporuje dobrú orientáciu, prispieva k pochopeniu tvarových súvislostí. Zakrivená forma budovy a členitosť objemov napomáhajú optimalizovať priestorovú mierku a vizuálny dosah, čím napomáhajú vnemovej zvládnuteľnosti priestorov. Menšia mierka je vhodnejšia na orientáciu/navigáciu a minimalizuje vizuálny chaos.

Vonkajšia konštrukcia a opláštenie sú navrhnuté s ohľadom na senzorickú stimuláciu užívateľov budovy. Konštrukčné rámy z drevených lepených lamiel vrhajú tiene, čím vytvárajú identifikovateľný svetelný vzor/ zmyslovú „stopu“ pozdĺž hmoty objektu. Hapticky príjemný, prirodzene zvetraný smrekovcový obklad na vodiacej stene stimuluje čuchové zmysly.

Obkladové bridlice tvoria hmatový kontrast k dreveným povrchom, čo napomáha orientačnej schopností detí. Na južných stranách sa stávajú silným zdrojom tepla, ktoré takisto slúži ako navigačný prostriedok. Exteriérová bridlicová stena chráni priestor pred zvukmi dopravy, čím optimalizuje akustickú hladinu v exteriéri a zabraňuje vnemovému rozptylu.

Dizajn detského ihriska podporuje slobodné prejavy detí na ich vlastnej mentálnej a fyzickej úrovni.

Ústredným motívom univerzálneho dizajnu v interiéri je korková, dizajnovo unikátna senzorická vodiaca stena lemujúca hlavný komunikačný koridor. Dizajnovou súčasťou steny je jedinečná koľajnica poskytujúca hmatové signály za účelom bezpečného pohybu a orientácie. Individuálne tvarovanie jej jednotlivých „zátok“ poskytuje deťom informáciu o aktuálnej pozícii a prekonanej vzdialenosti.

Horizontálne navigačné prostriedky (vodiace línie v stene, obrubníky, parapety, prahy, značenia na dverách a iné) sú umiestnené v konzistentnej výške tak, aby ich deti mohli rýchlo detekovať  pomocou vodiacej palice alebo použitím chodidiel.

Hmatové povrchové úpravy na vybraných častiach podláh sú alternatívou k senzorickej vodiacej stene a inej signalizácii.

Kontrastné a neutrálne farby slúžia ako vizuálne identifikátory vstupných a úložných priestorov. Aplikácia farebných a svetelných kontrastov maximalizuje využitie zvyškového videnia detí. Rôzna intenzita/distribúcia denného svetla prispieva k identifikácii aktuálnej polohy. Podľa výskumov dokáže veľká časť nevidiacich identifikovať rozdiely medzi umelým a prirodzeným osvetlením.

Severná orientácia tried zabezpečuje rovnomerné rozloženie denného svetla, čo je zásadne dôležité pre ľudí so zrakovým postihnutím; veľké plochy zasklenia v hornej úrovni umožňujú dennému osvetleniu preniknúť hlboko dovnútra miestností.

ZDROJE

autor fotografií, skíc aj výkresov: Alan Dunlop