Kultúra pre všetkých a univerzálne navrhovanie - diskusia

01/06/2022 o 17:00

Primaciálny palác, Primaciálne námestie 1, Bratislava

Kultúrne stavby majú vytvárať príležitosti pre návštevu a aktívnu účasť na rôznych kultúrnych programoch a podujatiach čo najväčšiemu spektru ľudí rôzneho veku, s rôznymi schopnosťami a preferenciami. Diskusia bude zameraná na viaceré témy súvisiace s tvorbou prístupnej kultúry, najmä na pomenovanie existujúcich problémov pri tvorbe a debarierizácii kultúrnych zariadení, ako aj na prezentáciu pozitívnych príkladov kultúrnych stavieb. Pozvaní hostia budú prezentovať svoje ocenené projekty v súťaži Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca.

Diskusia sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  www.esf.gov.sk,  www.employment.gov.skwww.ludskezdroje.gov.sk a v rámci národného projektu PUN – Podpora univerzálneho navrhovania.

 

Diskutujúci:

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – vedúca projektu PUN
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. – garantka predmetu Univerzálne navrhovanie na FAD STU
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (young.s.architekti) – 1. cena v súťaži
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (architekti SPDe) – 2. cena v súťaži
Mgr. Dušana Blašková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca, súťažný návrh, 1. cena

autori: young.s.architekti – J. Bátor, T. Medlen, L. Papierniková, D. The Anh, S. M. Seidlová, M. Perejdová a L. Višváderová

Galéria fotiek

Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca, súťažný návrh, 2. cena

autori: architekti SPDe – Š. Lichvár, M. Lichvárová, M. Petráš, A. Schleicher, P. Schleicher, S. Farkašová, N. Filová, D. Štrbíková

Galéria fotiek