Bezbariérová trasa

V mestskom prostredí so svahovitým terénom by mali bezbariérové trasy sprístupniť stavby občianskej vybavenosti ako napríklad zdravotné, kultúrne a športové stavby, úrady, informačné centrum, ubytovacie zariadenia. V turistických destináciách a v prírodných parkoch by sa mali vytvárať bezbariérové turistické trasy, ktoré by sprístupnili atraktívne priestory alebo stavby. 

Povrch trasy musí byť spevnený, aby bol po nej možný pohyb s vozíkmi, kočíkmi, handbike-om a podobne. Bezbariérová trasa musí mať po celej dĺžke mierny sklon a v úsekoch s väčším sklonom musí byť nadimenzovaná a vybavená ako rampa. Trasa by mala byť široká najmenej 1,8 metra, aby sa mohli vyhnúť proti sebe idúce vozíky. Ak je trasa v niektorých úsekoch vytvorená formou lávky, mala by byť po okrajoch zabezpečená zvodidlami, aby nedošlo k vybočeniu kolies vozíka z trasy. Lávka by mala byť tiež vybavená držadlami. Pozdĺž bezbariérovej trasy by mali byť k dispozícii odpočívadlá (každých 100 metrov), na ktorých je lavica s podrúčkami a vedľa nej priestor na odstavenie vozíka, ktorý nezasahuje do komunikačného priestoru trasy. 

Mapa trasy by mala byť zobrazená na informačných paneloch a aby ju mohli využívať aj ľudia so zrakovým postihnutím, mala by byť vyhotovená aj v reliéfnom prevedení. Takisto informačné štítky, ak sa na turistickej trase nachádzajú, by mali byť vnímateľné aj pre osoby so zrakovým postihnutím.

 

 • Bezbariérová trasa má mať mierny sklon a úseky s väčším sklonom musia byť dimenzované a vybavené ako rampy.
 • Povrch bezbariérovej trasy musí byť spevnený.
 • Pozdĺž celej bezbariérovej trasy musia byť odpočívadlá.
 • Mapa trasy a informačné štítky na trase musia byť vnímateľné aj pre osoby so zrakovým postihnutím.

Mestský mobiliár

Mestský mobiliár (informačné a reklamné pútače, letné terasy pri reštauračných zariadeniach, oddychové sedenie alebo stolovanie a pod.) musí spĺňať požiadavky prístupnosti a bezpečnosti pre všetkých užívateľov, preto je dôležitý nielen dizajn jednotlivých prvkov mestského mobiliáru, ale aj ich umiestnenie, ktoré musí rešpektovať prirodzený pohyb chodcov a nesmie zasahovať do priechodnej šírky chodníka. Mestský mobiliár musí byť dobre vnímateľný aj pre osoby s poruchami zraku, napríklad bude mať výraznú/kontrastnú farbu.

 

Lavičky majú byť umiestnené tak, aby nezasahovali do priechodnej šírky chodníka. Vedľa lavičiek musí byť k dispozícii voľný, spevnený priestor na odstavenie vozíka / kočíka. Ergonomická lavička má umožňovať ľahké posadenie a vstávanie aj osobe s obmedzenou schopnosťou pohybu, preto sú potrebné dobre uchopiteľné bočné držadlá a operadlo na chrbát. Vhodné je použitie rôznych sedacích prvkov, aby si mohli užívatelia vybrať.

 

Poštové schránky, bankomaty, automaty na predaj cestovných lístkov, telefónne automaty a pod. musia mať obslužný otvor (na vkladanie pošty, platobnej karty, mincí)  vo výške  najviac 1,2  metra, aby bol prístupný aj pre osoby na vozíku, či osoby nižšieho vzrastu. Pred jednotlivými zariadeniami musí byť zabezpečená voľná plocha na manévrovanie s vozíkom/kočíkom.

 

 • Umiestnenie mestského mobiliáru (lavičky, pútače, smetné koše a pod.) nesmie zužovať priechodnú šírku chodníka 1,5 metra.
 • Obslužné prvky mestského mobiliáru (poštové schránky, automaty, bankomaty a pod.) musia byť v dosahu osoby sediacej na vozíku.

Rampa

Rampa musí byť široká najmenej 1,3 m a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1:12 (8,3%).  Teda ak potrebujeme prekonať výšku 50 cm, rampa musí byť dlhá najmenej 6 metrov. Rampa musí byť vybavená držadlami po obidvoch stranách a musí byť dobre vnímateľná aj pre osoby s poruchami zraku (kontrastný varovný pás na začiatku a na konci rampy). 

Rampa, ktorá je dlhšia ako 9 metrov musí byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2 metre.   Na začiatku a na konci rampy musí byť k dispozícii manévrovacia plocha s rozmermi najmenej 1,5 m x 1,5 m. 

Ak je celková dĺžka rampy menšia ako 3 m, môže mať výnimočne sklon 1:8 (12,5%). 

Optimálny sklon rampy je v pomere 1:20 (5%), takáto rampa nevyžaduje veľkú fyzickú námahu, v exteriéri je rampa s miernym sklonom bezpečnejšia aj pri nepriaznivom počasí. Rampa, ktorá má sklon miernejší ako 1:21 sa už môže navrhovať ako rampový chodník.

 

Dĺžka rampy pri sklone 1:8:

Počet schodov
(v. schodu 16 cm)
Dĺžka rampy
(menej ako 3 m)
1 1,28 m
2 2,56 m

 

Dĺžka rampy pri sklone 1:12:

Počet schodov
(v. schodu 16 cm)
Dĺžka rampy
(+ odpočívadlo)
3 4,32 m
4 7,68 m
5 9,60 m + 2 m
6 11,52 m + 2 m
7 13,44 m + 2 m
8 15,36 m + 2 m
9 17,28 m + 2 m
10 19,20 m + 2 m + 2 m

 

Vybavenie rampy:

Rampa má mať po obidvoch stranách zvýšené okraje alebo vodiacu tyč vo výške 30 cm, kvôli zábrane vybočenia kolies vozíka z rampy, a držadlo vo výške 90 cm. Odporúča sa umiestňovať držadlo aj vo výške 75 cm.  Držadlo musí presahovať začiatok a koniec rampy najmenej o 15 cm. Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou. 

Rampa sa musí dať bezpečne používať aj v nepriaznivom počasí, preto musí byť odvodnená a musí mať drsný, protišmykový povrch. V exteriérovom prostredí je vhodná zastrešená prípadne temperovaná rampa (bezpečnejšia v nepriaznivom počasí). Rovnako je dôležité kontrastné odlíšenie začiatku a konca rampy (varovný pás) a osvetlenie rampy.

Rampový chodník

Rampový chodník je chodník so sklonom väčším ako sklon 1:20 (5 %). Teda pri výškovom rozdiele 1 m bude mať rampový chodník dĺžku najmenej 21 metrov. 

Rampový chodník nemusí byť vybavený držadlami, ak nehrozí užívateľom riziko napr. ak nie je riešený ako lávka vo výške viac ako 30 cm nad povrchom. Oddychové vodorovné plochy dlhé 2 m sa odporúča navrhovať, ak je to možné, v úsekoch cca každých 10 - 15 metrov. 

Rampový chodník sa realizuje na bezbariérových trasách v zastavanom prostredí, alebo na bezbariérových turistických trasách v prírodnom prostredí.

Vonkajšie plochy

Chodníky, námestia, pešie zóny a ostatné verejné priestory musia byť realizované tak, aby zabezpečovali bezpečný a plynulý pohyb všetkých užívateľov, vrátane užívateľov s rôznymi poruchami pohybu a orientácie. Z hľadiska prístupnosti musia byť dodržané tieto základné požiadavky:

 • povrchy trás musia byť rovné, pevné a dobre odvodnené, pokiaľ možno nešmykľavé a bez širokých škár (do 10 mm),
 • dodržanie priechodnej šírky 1,5 metra a podchodnej výšky 2,2 metra, do ktorej nesmú zasahovať žiadne prekážky zabraňujúce plynulý pohyb a bezpečnosť ľudí,
 • dodržanie prípustných sklonov plôch pre verejnosť pomocou vhodných terénnych úprav, rampových chodníkov alebo rámp, schody musia byť vždy doplnené rampou,
 • zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov formou prirodzených alebo umelých vodiacich línií, signálnych a varovných pásov (riešené špeciálnou reliéfnou dlažbou),
 • zabezpečenie kvalitného osvetlenia, aby sa zabránilo tmavým miestam a riziku úrazu a aby sa zvýšila osobná bezpečnosť chodcov, najmä v nočných hodinách, 
 • dočasné stavby alebo výkopy na chodníkoch pre peších musia byť zreteľne označené,
 • pruh pre peších a pruh pre cyklistov musia byť vždy výrazne oddelené, buď výškovým rozdielom jednotlivých pruhov, trávnatým pásom s parkovým obrubníkom alebo pomocou varovného pásu pozdĺž celej trasy, 
 • oddychové prvky (lavice, stoly) majú spĺňať požiadavky variability.

 

 • Všetky vonkajšie plochy pre verejnosť musia umožňovať bezbariérový, plynulý a bezpečný pohyb.
 • Na vonkajších plochách musí byť zabezpečený ucelený systém orientačných prvkov pre osoby so zmyslovým postihnutím.