Od roku 2021 platí nová úprava STN 73 4301 Bytové budovy, ktorá nahradila v celom rozsahu STN 73 4301 z júna 2005. Spracovateľom novej normy bola Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav architektúry obytných budov, STU v Bratislave. Táto norma doplnila požiadavky na bezbariérové užívanie bytových budov nasledovne:

Bezbariérový byt

1. Dvere v bezbariérovom byte musia mať šírku najmenej 800 mm, vzťahuje sa aj na dvere do bezbariérovej toalety a kúpeľne. Dvojkrídlové dvere musia mať aspoň jedno krídlo široké najmenej 800 mm.

2. Okenný parapet v obytnej miestnosti by nemal byť vyššie ako 700 mm nad podlahou; v okennom otvore musí byť z vonkajšej strany ochranná tyč vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy (ak je okno na druhom alebo vyššom podlaží).

3. Otvárací a ovládací mechanizmus okna musí byť vzdialený od podlahy najmenej 800 mm a najviac 1 200 mm. 

4. Francúzske okno a zasklená stena musí byť do výšky 400 mm chránená proti rozbitiu.  

5. Bezbariérové WC musí mať hĺbku najmenej 1800 mm a šírku najmenej 1 600 mm; pri zmene stavby hĺbku najmenej 1 800 mm a šírku najmenej 1 400 mm. Pri bezbariérovom WC sa musia otvárať dvere von z priestoru alebo musia byť posuvné. Obrázok D5.

6. Bezbariérová kúpeľňa musí mať hĺbku najmenej 2 000 mm a šírku najmenej 2 000 mm. Po osadení všetkých zariaďovacích predmetov musí byť zachovaná manévrovacia plocha s rozmermi 1500 mm x 1500 mm.

7. Dvere záchodovej kabíny a kúpeľne sa musia otvárať smerom von z priestoru. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo vo výške od 800 mm do 900 mm. Zámok dverí musí byť odomykateľný aj z vonkajšej strany.

8. Priestor okolo záchodovej misy musí umožniť čelné, bočné alebo diagonálne presadnutie z vozíka. Záchodová misa musí byť vzdialená od jednej bočnej steny najmenej 300 mm a od druhej bočnej steny najmenej 800 mm, vzťahuje sa aj na osadenie záchodovej misy v kúpeľni.

9. Výška hornej hrany záchodovej misy meraná od podlahy musí byť najmenej 500 mm a najviac 550 mm. Obrázok D4.

10. Po obidvoch stranách záchodovej misy musia byť umiestnené držadlá vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. Sklopné držadlá musia presahovať dĺžku misy o 100 mm. Obrázok D4.

11. Splachovacie zariadenie musí byť umiestnené v dosahu zo záchodovej misy vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Optimálne je oddialené splachovanie, zabudované do steny alebo do držadla. Držadlo na toaletný papier sa môže umiestniť na držadlo alebo v dosahovej vzdialenosti na stene.

12. V bezbariérovej záchodovej kabíne a kúpeľni musí byť umiestnené umývadlo veľké najmenej 600 mm x 460 mm v závislosti od veľkosti priestoru, s hornou hranou osadenou vo výške od 870 mm do 900 mm nad podlahou. Priestor pod umývadlom musí zostať voľný na zasunutie kolien, sifón pod umývadlom musí byť riešený ako úsporný alebo podomietkový. Umývadlo musí mať pákovú vodovodnú batériu osadenú vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Vedľa umývadla musí byť osadené držadlo. 

13. Nad umývadlom musí byť osadené zrkadlo tak, aby sa v ňom videla sediaca aj stojaca osoba. Ak je zrkadlo pevne pripevnené na stene, dolná hrana zrkadla musí byť vo výške cca 1 000 mm a horná hrana cca 1 800 mm od podlahy. Obrázok D4.

14. Sprchovací box alebo sprchovací kút pre osobu na vozíku musí mať pôdorysné rozmery najmenej 1 400 mm x 1 400 mm a musí byť realizovaný v úrovni podlahy, vyspádovaný do podlahového vpustu alebo odtokového žľabu. Ak sa realizuje sprchovacia vanička, môže mať výšku najviac 20 mm.

15. Sprchovací box alebo kút musí byť vybavený ručnou sprchou s pákovým ovládaním. Na stenách sprchovacieho boxu alebo kúta sa montujú zvislé a vodorovné držadlá. Sprchovacie sedadlo môže byť sklopné, upevnené na stenu alebo prenosné.  

16. V bezbariérovej kúpeľni sa môže navrhovať vaňa len vtedy, ak je podlaha vyspádovaná do podlahového vpustu alebo odtokového žľabu. Vaňu je vhodné predĺžiť o plochu dlhú od 450 mm do 500 mm, ktorá je potrebná na presadnutie z vozíka. Páková vodovodná batéria musí byť umiestnená na pozdĺžnej strane vane. Vo výške 100 mm až 150 mm od hornej hrany vane musia byť umiestnené držadlá.

17. Ovládacie prvky, spínače, elektrické zásuvky a vešiaky na zavesenie musia byť umiestnené vo výške najmenej 600 mm a najviac 1 400 mm od podlahy.

18. Pred kuchynskou linkou sa odporúča vytvoriť manévrovaciu plochu s rozmermi najmenej 1500 mm x 1500 mm.

19. Kuchynská linka pre osobu na vozíku musí mať podjazdnú pracovnú plochu, dolné skrinky môžu byť kontajnerové. Umývačka riadu a rúra na pečenie sa osadia do výšky od 400 mm do 1400 mm nad úrovňou podlahy. Horné skrinky sa môžu nahradiť policou vo výške najviac 1200 mm od podlahy. Obrázok D3.

20. Podlahová plocha izby vhodnej na bezbariérové užívanie musí byť najmenej 10 m2.

21. Ak je k bytu pričlenený balkón alebo terasa, musia byť bezbariérovo prístupné. Balkónové dvere musia mať prah vysoký najviac 20 mm, odporúča sa použiť zdvižno-posuvné balkónové dvere. Obrázok D2.

V informatívnej obrazovej prílohe STN 734301 sú definované  požiadavky na bezbariérové užívanie bytových budov (obrázky D1 - D5) vrátane riešenia exteriérovej rampy bytového domu - obrázok D1.